Dekorativt montage av en teckning, ett foto och en text mot gul bakgrund.
Illustration ur Bonniers veckotidning från 1926 över stockholmarnas årliga fläskkonsumtion, Stockholms stadsarkiv. "Fattigvårdslagarna", 1896. Författare: N. J. Thunblad. Vattenpump på Eriksberg,. Foto: Nils Severinsson 1891-1899, Stadsmuseet i Stockholm.

Globala målen, en historisk bakgrund

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för att nå hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. I Stockholmskällan hittar du historiskt material som berör de flesta målen och på sätt kan utgöra en bakgrund att spegla vår samtid i.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Ett sätt att arbeta med de globala målen är att låta eleverna analysera längre linjer i historien för att följa kontinuitet och förändring. Vad i historien är likt vår egen tid och vad är olikt? Vad var mer hållbart förr och vad är bättre nu?

Nedan följer de 17 globala målen, med exempel på historiskt källmaterial ur Stockholmskällan.

Mål 1. Ingen fattigdom

Fattigdom kan mätas på olika sätt men i FN:s tolkning ingår exempelvis brist på mat, rent vatten, sjukvård och säkerhet. Läs översiktliga artiklar om historisk fattigdom i Stockholm i temana

Mål 2. Ingen hunger

Hunger kan både handla om att inte ha råd att köpa mat eller att det är brist på mat i landet så att människor svälter.

Läs om historisk hunger i Stockholm i temat Stockholm äter, till exempel i artiklarna Skolmat under 150 år och Ransonering - när maten inte räcker

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Hälsan påverkas av mycket annat, exempelvis tillgång på mat och sjukvård men också stress och livsvillkor.

Läs om historisk hälsovård och sjukdomar i temaartiklarna Sjukhus och vårdinrättningar och Epidemier i Stockholm.

Mål 4. God utbildning för alla

Rätten till utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter från 1948. I Sverige råder skolplikt sedan 1842, men på senare år har debatten handlat om att utbildningen inte är likvärdig mellan olika skolor.

Läs om historisk utbildning i temana Utbildning i Stockholm och Jämlikhet med funktionsnedsättning.

Mål 5. Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga om rättvisa och rätten till lika möjligheter för alla.

Läs om historisk (o)jämlikhet i temat Kampen för mänskliga rättigheter och artikeln Jämställdhet mellan kvinnor och män

Mål 6. Rent vatten och sanitet

Rent vatten är livsviktigt för människor och djur. Vi behöver vattnet både för att dricka och hålla oss rena. Genom historien har det smutsiga dricksvattnet spridit sjukdomar och det var först på 1800-talet som sambandet mellan epidemier och smutsigt vatten blev allmän kunskap.

Läs om historisk sanitet och vattenfrågor i temaartiklarna Brunnar, dass och avlopp och Koleran 1834.

Utvalt källmaterial till Mål 6. Rent vatten och sanitet

Mål 7. Hållbar energi

Hållbar energi gör varken slut på jordens ändliga resurser eller spär på utsläppen av växthusgaser, men räcker samtidigt till för att mätta det ökade energibehovet. I äldre tider har vi använt muskel- eller hästkraft, vind, vatten, kol, ved och gas för både värme, belysning och motorkraft till fordon. Sedan slutet av 1900-talet har Stockholm också drivits av elektricitet.

Läs om historisk användning av energi i temat Trafik i Stockholm och i temaartikeln Uppfinningar och innovationer.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt

En lön som går att leva på och en arbetsplats som är säker är två saker som ingår i anständiga arbetsvillkor. Hållbar tillväxt utarmar inte jordens resurser. 

Läs om historiska arbetsvillkor i temaartiklarna Arbetsrätt och föreningsfrihet och Fabriker och fackföreningar.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är grundläggande för att industrier och innovationer ska fungera effektivt. Läs om historisk infrastrukturutbyggnad och innovationer i temana Staden växer, Trafik i Stockholm, Industrialismen i Stockholm och Företagande i Stockholm

Mål 10. Minskad ojämlikhet

FN definierar minskad ojämlikhet med bland annat en rättvisare fördelning av resurser och ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Läs om historisk (o)jämlikhet i följande teman och temaartiklar:

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad förutsätter bland annat minskad segregation, en fungerande bostadsmarknad och goda kommunikationer. Läs mer om Stockholms historiska framväxt och planering i temana Staden växer och Trafik i Stockholm.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

För att konsumtion och produktion ska räknas som hållbar krävs exempelvis att vi inte slösar med resurser varken vid tillverkning eller när vi köpt produkten. Motsatsen till "slit och släng" helt enkelt.

Läs om historisk konsumtion och produktion i temat Företagande i Stockholm och Stockholm äter

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Den kraftiga industrialiseringen som tog fart under 1800-talet ökade människors påverkan på miljö och klimat. Eldning av kol och andra fossila bränslen släpper ut växthusgaser som höjer temperaturen på Jorden, som i sin tur leder till höjda havsnivåer och ökad översvämningsrisk.

Läs om industrialiseringen i Stockholm och om Slussen där Saltsjöns bräckta och Mälarens söta vatten möts i temat Industrialismen i Stockholm och i temaartikeln Slussen.

Mål 14. Hav och marina resurser

I mål nummer 14 ingår rena hav och hållbart fiske till exempel. Läs om historiskt bruk av havet som en resurs för mat och transport i temaartiklarna Båtar och Handla mat, och om föroreningar i Brunnar, dass och avlopp.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Stockholm är en storstad med mycket grönområden. När staden växte med nya stadsdelar och förorter under 1900-talet var de gröna parkstråken viktiga delar. Att bevara och skydda naturmiljöer är en del i att bevara ekosystem och biologisk mångfald. Du kan läsa om historiska grönområden i temat Parker i Stockholm

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Ett fredligt samhälle fritt från våld och där rättsstatens principer råder gör det möjligt för människor att leva i trygghet. Läs om historisk våldsbekämpning och rättsstatens utveckling i temat Brott och straff.

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Det sjuttonde målet handlar om internationellt utbyte och gemensamma samarbeten över nationsgränser för att främja öppenhet, delande av kunskaper och ansvarstagande för utvecklignen. Utbytet sker både på politisk och ideell nivå.

Genom hela Stockholms historia har det funnits internationella kontakter i stort och smått, bland annat genom handel och migration. Läs om historiska internationella möten i temat Migration och i temaartiklarna Handel och försvar och FN:s miljökonferens 1972

Uppdaterad