Text

Några ord om Qvinnans högre lyftning och utvidgade samhällsrättigheter af Ella

Författaren menar att bibelns ord om ”att qvinnan bör vara mannen underdånig” tolkats allt för bokstavligt. Kvinnor kommer att spela en allt viktigare roll i ett upplyst samhälle.

”Mannen har förut varit van att anse Henne som sin hushållerska, sin sömmerska, sin rodocka, med hvilken han funnit för godt att bortjollra sina lediga stunder.”

Kvinnor kan precis som män lyftas andligen genom högre bildning och spela en viktig roll i samhället. Även om författaren uppehåller sig mycket vid kvinnors viktiga roll som mödrar, menar hon att ogifta kvinnor kanske kan göra en ännu större insats genom att hjälpa de utsatta i samhället. Hon hoppas också på att kvinnors ökade inflytande kan leda till en mer fredlig värld:

”En naturlig följd af växande jemlikhet blir sannolikt upphörandet af de blodiga krigen. En bland vår tids största skamfläckar är utan tvifvel möjligheten af dessas fortfarande, och qvinnan skulle sannedigen ej göra menskoslägtet en ringa tjenst om Hon genom sitt inflytande på en kommande generation lyckades omintetgöra desamma.”

Boken är  utgiven av P. B. Eklund och är tryckt i Associations-Tryckeriet på Skärgårdsgatan 8.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Betraktelser öfver Qvinnan och dess bestämmelse - utgiven 1811

Betraktelser öfver Qvinnan och dess bestämmelse - utgiven 1811

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna.

Erindringar vid Afhandlingen om vissa Sysslor och Göromål i Samhället, som kunde vara Qvinnokönet tilhörige – debattskrift från 1794

Erindringar vid Afhandlingen om vissa Sysslor och Göromål i Samhället, som kunde vara Qvinnokönet tilhörige – debattskrift från 1794

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Fruntimmerna, sådana de varit, äro och skola blifva: eller Qvinnokönets Böjelser, Vanor, Seder och Passioner; för Giftaslystna och Giftasfiender, för Ynglingar, Männer och Gubbar; med Anmärkningar, Exempel och Tillämpningar försedd af en erfaren Fruntimmerskännare.

Jämställdhet
Tema

Jämställdhet

I den svenska historien har det funnits lika många kvinnor som män. Men varför finns det så få kvinnor i historieböckerna?

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Toffel-Taktiken eller Qvinnoväldet – satir 1816

Toffel-Taktiken eller Qvinnoväldet – satir 1816