"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

Kunglig förordning om hur "så kallade Tartarer och Zigeuner" samt annat "löst folk" ska behandlas.

Grundtanken i förordningen är att folk som stryker omkring på landsbygden och saknar "lofling näring" ska utvisas eller straffas med ris- och spöstraff.

Ett utdrag från förordningens inledning följer nedan; i original kan förordningen läsas om du klickar på bilden ovan. (6 sidor.)                                                         

Wi Friedrich med GUDS Nåde / Sweriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. Landt-Grefwe til Hessen etc etc. 

Giöre witterligt, thet Wi förnummit, huruledes så wäl wid Riksdagarne, som thess emellan, ännu många klagomål theröfwer inkommit, at ej allenast the så kallade Tartarer och Zigeuner, utan ock annat löst folk och lättingar, stryka landet ikring, och på åtskilligt sätt tilfoga Wåre trogne Undersåtare skada och många olägenheter; Och ehuruwäl, til förekommande af et så skadeligt sielfswåld, många Påbud och Förordningar, samt Bref och Befallningar, så i äldre som senare tider, utfärdade blifwit, hwarigenom Wi förmodat, at sådant oskick i Riket, med the theraf följande olägenheter, hade bordt och kunnat hindras, samt utur wägen rödjas; Så hafwa Wi dock med största missnöje måst inhämta, dels, at the förra härom utfärdade Stadgar kommit i förgätenhet, dels, at thenne wanart, nu mer än förr tagit öfwerhanden, och at straffet således i några omständigheter skärpas bör; I anseende hwartil Wi blifwit föranlåtne, at härmed icke allenast förnya the härom förr utgångne Påbud och Förordningar, utan ock, at therom ytterligare stadga, som följer:

1:mo: Med the så kallade Tartarer och Zigeuner wele Wi, hädanefter således förhållas skal, at, ehwarest the finnas, undet thet the stryka omkring, och fara by ifrån by på landet, böra the genast gripas och med tienliga medel till Landshöfdingesätet insändas. Om tå Wår Befallningshafwande, efter den undersökning, som han therom håller, pröfwar, at thetta Tartare-parti, en eller flere, nyligen ifrån Utrikes orter hit i landet inkommit, samt at the på något ställe icke satt sig neder, at idka någon loflig näring, tå må han straxt låta them, under säkert förwar, föras til gränsen tilbaka, på then ort ther the i Riket inkommit, och såldes utur landet förjagas, sedan them antydt är, at om the therefter fördrista sig, at åter på något ställe sig insmyga, skola the med spö eller ris afstraffas, såsom här nedanför sägs, samt åter utföras. Och i fall thet Länet, ther sådane Tartarer fasttagne blifwit, icke skulle sträcka sig til gräntsen, tå bör then näste Wår Befallningshafwande therom kundgiöras, så at med them på berörde sätt må kunna förhållas. Men hafwa thesse så kallade Tartarer någon tid sig här i Riket uppehållit, och uti någon af the mindre Städer satt sig neder, samt öfwa någon loflig näring, tå böra the, såsom andre inwånare, ther wistas, och icke stryka omkring landet, eller med bedrägelige häste-byten, och theras utprånglande, eller ock på hwarjehanda annat egenwilligt och skadeligt sätt Allmogen förolämpa; Dock är them, som således satt sig neder, ej förbudit, at resa til marknaderne, allenast, at the ej fara gård ifrån gård på landsbygden; och om the på förenämnde sätt stryka omkring landet, tå böra the genast gripas, och under fängsligit förwar til Landshöfdingesätet föras, samt ther likmätigt förra Förordningar, någon tid til allmänt arbete hållas, eller i brist theraf, med spö eller ris afstraffas, ifrån fyra til och med sex par spö, eller ifrån ifrån trn till och med fem par ris, hwarefter the sedan til sit hemwist föras skola. Skulle the ej eller theraf låta sig rätta, utan widare beträdas, at stryka omkring landet, tå äger Wår Befallningshafwande makt, at, efter hwart måls beskaffenhet, och utan at förwisa målet til Domaren, straxt låta then brottsliga afstraffas med spö eller ris, ifrån och med tijo, till och med femton par spö, eller ifrån och med åtta, til och med tolf par ris, eller ock, om then brottslige sådant spö= eller ris slitande ej undergå kan, tå förwandla thet i fängelse wid watn och bröd: och Bör förenämnde kropps plikt fördubblas, när någon therefter tredje gången, eller oftare, med sådant landstrykande beträdes, hwilket straff Wår Befallningshafwande jemwäl hafwer at werkställa, samt sedan then brottsliga under säkert förwar till sit hemwist föras låta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad