Text
Författare: Bolinder, Carl Gerhard (1818-1892). Stockholms stadsarkiv

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Jean och Carl Gerhard Bolinder drev och ägde en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. I den här skrivelsen som finns bland polisens handlingar framgår det att de varnat sina arbetare för en sammankomst vid Gustaf Adolfs torg. Handskriften renskriven:

I anledning af ett till härvarande verkstads personal ankommit bref med uppmaning att samlas på Gustaf Adolfs torg i morgon afton, se vi oss föranlåtna att vädja till våra för allmän ordning och rättskänsla kända arbetares sunda omdöme, och uppmana dem att icke lyssna till dylika uprop, utgångna från mindre hederliga personer, hvilka endast begagna den obetänksamma såsom verktyg för lagstridiga förehafvanden.

Skulle emot förmodan, någon vid vår werkstad anställd person, icke fästa afseende på denna vår vänliga varning, har han derigenom sjelf förverkat sin anställning härstädes.

Stockholm d. 26 Febr 1869
J & C G Bolinder

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad