Ett gulnat papper, första sidan av förordningen, med text i frakturstil och ett emblem i form av en kungakrona. Texter återger förordningens namn, samt Stockholm som tryckort.
Text
Författare: Kungl. Maj:t (1770-03-15). Stockholms stadsmuseum

Kongl. maj:ts Förnyade nådige Förordning Emot Yppighet och Öfwerflöd. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 15 martii 1770.

Den här kungliga förordningen är från 1770. Det var den tidens motsvarighet till en lag. Den gällde alla Sveriges invånare och den var underskriven av kungen, Adolf Fredrik (far till Gustav III). Där står det att det är förbjudet att importera diverse alkoholdrycker som arrak, rom och "franskt bränwin". Det är förbjudet att använda tobaksvaror för folk under 21 år. Undantag görs för ryttare, soldater och fiskare med flera!

Männen förbjuds att bära kläder gjorda av siden, sammet eller silke. Jordbrukare "få förblifwa wid then kläde-drägt, som i hwarje landsort allmänt brukelig är..." Likkistor får inte vara tillverkade av dyrbara träslag och inte förses med beslag.

De här lagarna som förbjöd import av olika utländska "lyxvaror" kallas överflödsförordningar. De kom när de styrande ansåg att alltför mycket av befolkningens pengar gick åt till att köpa utländska varor så att det blev obalans emellan import och export.
Att det fanns ett utbrett system där folk angav varandra framgår, eftersom det stadgas att angivaren antingen får en pengabelöning eller får behålla den beslagtagna varan. 4 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad