Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Ordningsstadga angående hur man skall behandla tiggare, fattiga och romer

Kongl. May:tz til Swerige Wår Allernådigste Drottnings och Frökens Orning och Huru hållas skal medh Tiggiare och fattige som rätt Almoso behöfwe: Item medh Landstrykare och Lättingar. Goirdt på Rijkzdagen i Stockholm Åhr M. DC. XL. II. Å B O/ Tryckt aff Johan Winter Kongl. Booktr. I Stoor-Furstendömmet Finland.

Detta är ett så kallat Årstryck eller stadga vilket senare ersattes av SFS = Svensk författningssamling.

I denna 1642 års tiggareordning bestämdes att varje församling hade skyldighet att ta hand om sina fattiga. Gamla och sjuka skulle placeras på fattighus (ofta backstugor) och barn på barnhus: om dessa hus inte fanns, skulle de fattiga placeras som rotehjon på socknens bekostnad, eller ges ett tiggartillstånd, som gällde enbart inom församlingen.

Den andra bilden visar en av paragraferna i stadgan (XVII) där det står följande:
"varje kringstrykande tattare/zigenare skall tillvaratagas och anmälas, men endast den, som »finnes övertygad med tjuveri eller annan otillbörlig akt och missgärning», skall straffas till livet, de övriga köras ur det ena länet till det andra, tills de helt äro drivna ur riket."

Transkribering och text: Karin Borgkvist Ljung


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad