Text

Kungörelse. Sedan, genom Vattenlednings-direktionens försorg, allmänna vattenhämtningsställen eller s.k. vattenutkastare, hvarest hufvudstadens innevånare ega tillfälle att afgiftsfritt hämta vatten från Stockholms vattenledning,... Stockholm den 26

I denna kungörelse från överståthållarämbetet bestämmer man att den som förstör stadens vattenhämtningsställen får böta "femton riksdaler riksmynt". Sex stycken vattenhämtningsställen för allmänheten fanns vid denna tid. Dessa var geografiskt utspridda på Norrmalm, Östermalm (Ladugårdslandet) och Södermalm. Vatten i speciella ledningar var en teknisk nyhet vid denna tid. De allmänna vattenhämtningsställena var gratis, men det fanns också möjlighet att få egna vattenledningar dragna till sitt hus. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860

Vatten-taxa för Stockholms vattenledning, att gälla tills vidare samt reglemente för vattenledningens begagnande, af Vattenlednings-Öfverstyrelsen fastställda d. 23 April 1860