Rapport
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dålig väg från Grönbrink till Annelund i Liljeholmen

Hösten 1915 har polisen i Brännkyrka fått mottaga klagomål på vägen ned från Grönbrink till villan Annelund, den väg som alltså ledde ned från dagens Liljeholmens centrum ned mot Liljeholmskajen. 

Rapporten renskriven:

"Härmed får rapporteras att en för allmänt begagnande upplåten väg som leder från allmänna landsvägen vid Grönbrink, Liljeholmen, öster ut öfver järnvägsviadukten till Årsaängs- och Årstaskogs villasamhällen, särskildt å sträckan från landsvägen till ungefär midt för villan Annelund i Årstaskog, befinner sig i sådant skick att densamma är mycket svår att trafikera, i det att ett djupt lager af vägsmuts hopat sig å densamma, hvarjämte vägen delvis äfven är gropig och stenig.

I anledning häraf hemställes, att åtgärder med det snarast måtte vidtagas för vägens sättande i trafikabelt skick.
Tjänsteförrättande ingeniören Eriksson vid Stockholms stads gatuafdelnings Brännkyrkadistrikt har vid föfrfrågan förklarat, att Stockholms stads landtegendomsnämnd är underhållsskyldig af sagda väg.

Klagomål öfver vägens dåliga beskaffenhet har anförts å polisdistriktets station."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad