Rapport
Text

Dålig väg från Grönbrink till Annelund i Liljeholmen

Hösten 1915 har polisen i Brännkyrka fått mottaga klagomål på vägen ned från Grönbrink till villan Annelund, den väg som alltså ledde ned från dagens Liljeholmens centrum ned mot Liljeholmskajen. 

Rapporten renskriven:

"Härmed får rapporteras att en för allmänt begagnande upplåten väg som leder från allmänna landsvägen vid Grönbrink, Liljeholmen, öster ut öfver järnvägsviadukten till Årsaängs- och Årstaskogs villasamhällen, särskildt å sträckan från landsvägen till ungefär midt för villan Annelund i Årstaskog, befinner sig i sådant skick att densamma är mycket svår att trafikera, i det att ett djupt lager af vägsmuts hopat sig å densamma, hvarjämte vägen delvis äfven är gropig och stenig.

I anledning häraf hemställes, att åtgärder med det snarast måtte vidtagas för vägens sättande i trafikabelt skick.
Tjänsteförrättande ingeniören Eriksson vid Stockholms stads gatuafdelnings Brännkyrkadistrikt har vid föfrfrågan förklarat, att Stockholms stads landtegendomsnämnd är underhållsskyldig af sagda väg.

Klagomål öfver vägens dåliga beskaffenhet har anförts å polisdistriktets station."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Liljeholmen med omgifningar i December 1905

Liljeholmen med omgifningar i December 1905

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Utredning av det bristfälliga avloppssystemet på Fredsborgshöjden, vid Årstaäng, Årstadal och Grönbrink

Utredning av det bristfälliga avloppssystemet på Fredsborgshöjden, vid Årstaäng, Årstadal och Grönbrink