Text

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Denna kungörelse från överståthållarämbetet meddelar platserna där de så kallade "afföringspråmarna" ligger förtöjda. Allt avskräde såsom kreatursspillning och annat skräp från gatorna ska transporteras bort från staden. En hel del av avfallet kom till nytta som gödsel på odlingar. Men det avfall som inte återanvändes transporterades till Fjäderholmarna, som staden hade köpt 1849.

Avträdesrenhållningen fungerade dåligt vintertid. Isen förhindrade ju transporter till sjöss. Därför lagrade man latrinavfallet i pråmarna vintertid.

Lite om renhållningsverksamheten efter 1859: Bland annat på grund av transportsvårigheterna vintertid planerades därför en verksamhet vid Lövsta istället. Dit kunde avfallet transporteras via järnväg. Man började hösten 1889. Själva Renhållningsverket hade startat upp sin verksamhet redan 1859. Dess huvuduppgift var att organisera latrintömningen och den gaturenhållning som hörde samman med stadens egna fastigheter. Att sköta renhållningen runt de egna husen var fortfarande de enskilda fastighetsägarnas skyldighet. Fast nu har vi gått lite för långt fram i tiden, denna kungörelse är ju från 1851. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flugmötet på Mälartorget 1841

Flugmötet på Mälartorget 1841

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...