Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

Att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad är knappast nog nytt. Den 25 februari 1774 utannonserar de styrande i Stockholm att de ska hålla en ”Entreprenade Auction” för stadens renhållningstjänster. Vem som vann upphandlingen berättar inte källan.

Kungörelsen i renskrivet format kommer här:

Althenstund Höglofl. Kongl. Politie Commissionen genom höggunstig skrifwelse af then 31 nästledne Januarii faststäldt, thet renhållningen inne i Staden, räknadt ifrån Norrebro och Slaktarehusbroen, med båda Slussbroarne, Riddareholmen derunder äfwen begripen, hädanefter kommer at under entreprenade hållas, hwilken skall taga sin början ifrån och med then 1 September innewarande år, således at Gators och Gränders samt the publique platsers renhållande, jemte afhämtningen af the uti husen fallande sopor och affträden, såsom /…/ gödsel, om husägaren therom sielf icke annorlunda disponerar, sättes  under et utrop, och  afträdes orenlighetens borthämtande och afförande ifrån private och publique husen serskildt, lika som the publique afträdes husens renhållning äfwen serskildt utbiudes, att werkställas på sätt, som the therom författade Reglementer föresskrifwa och emot the wid Auctionen erbudne drägeligaste wilkor: Förthenskul har Högwälborne Herr Baron, Öfwer-Ståthållaren och Commendeuren af Kongl. Swärds-Orden tillika med Magistraten, funnit godt, at utlåtta then 29 nästkommande Martii klockan 10 förmiddagen, då en slik Entreprenade Auction uti Stadens Politie Collegio kommer at anställas, samt hwar och en, som finner sig hugad, at åtaga sig thenne entreprenade eller någon del theraf, kan sig therstädes inställa och sit anbud göra, hwarförinnan alla hafwa tilfälle, at uti Politie Collegio alla förmiddagar från klockan 9 til 12 om wilkoren, samt the entreprenaden åtföljande skyldigheter sig underrätta, äfwen som hwar och en står fritt, at antingen under Anslags tiden eller å sielfwa Auctions dagen upgifwa och föreslå et eller annat wilkor, som han, utom betalningen kan anse nödig at erhålla, få  framt att uti entreprenaden skal kunna ingå, och hwaröfwer Höglof. Kongl. Politie Commissionen sig sedermera utlåta wil. Hwilket altså til hwars och ens underrättelse härigenom allmänt kungiordt warder. Stockholms Rådhus then 25 Februarii 1774.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad