Originaltexten från förhöret med Tandefeldt 1810.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tandefeldt vittnar om dagen då Axel von Fersen mördades 1810

Finländaren Otto Johan Tandefeldt flydde från Finland och kom till Stockholm den 13 juni 1810. Han tog genast tjänst som matros på ett skepp vars destination var England. Han fick ut sin lön i förskott och ställde enligt gammal sed till kalas för sina nya arbetskamrater. Under de kommande dagarnas närmast konstanta fylla kom han att delta i en av de mest omtalade händelserna i Stockholms historia – mordet på riksmarskalk greve Axel von Fersen.

När greve von Fersen färdades i procession genom Stockholm, som representant för den frånvarande kung Karl XIII, sällade sig Tandefeldt till åskådarna vid Hornsgatan. Med människohopen drevs han till ett hus vid Stora Nygatan där den oroliga folkmassan ropade att von Fersen borde slås ihjäl. Av nyfikenhet gav sig Tandefeldt upp i huset där han ser hur generaladjutanten …

… Silfversparre genom föreställningar sökte förmå det oroliga folket til stillhet; at då folket, sådant oaktadt, tycktes wilja med wåld intränga till Hans Excellence, och några röster i det samma hördes ropa: Slå ihjäl honom; hade Tandefeldt yttrat: Nej gör intet det! Utan ta honom häldre i arrest, deruti många andra personer jemwäl instämt; att enär Hans Excellence efter någon stunds förlopp utkommit i det yttre rummet, har han af åtskillige okända personer, med käppar och paraplyer blifwit slagen samt nedförd åt gatan, dit större delen af de i rummet warande då följt efter honom; men hwarwid  Tandefeldt stadnat qwar, af orsak at upsöka sin mößa, den han under trängseln förlorat; att Tandefeldt, efter at hafwa någon stund förgäfwes sökt mößan, af en okänd yngling köpt sig en gammal hatt för en riksdaler, begifwit sig ned på gatan, där han träffat juden Moses Levin, under samtal med hwilken Tandefeldt erhållit underrättelsen att Hans Excellence blifwit ihjälslagen, samt då han deruppå framgått til Riddarhus torget äfwen sett Hans Excellences lik, utanföre Rådhuset, så nära afklädt att endast strumporne och ena ärmen warit i behåll; hwarefter Tandefeldt, som icke känt någon enda person af dem som wåldsamheterna föröfwat, och än mindre själf deruti skall deltagit, förfogat sig til ett spis qvarter wid Slußen, at äta middag, deruppå han gått hem till sitt qvarter wid Stora Glasbruksgatan, och derifrån til capitainen Freses fartyg wid Stadsgården, om bord hwarå Tandefeldt tillbragt det öfriga af dagen.

Så berättade Tandefeldt under rättegången. Men andra personer berättade något annat.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad