PM från möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1917
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

PM från möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Från år 1885 började polisen mer systematiskt att övervaka politiska möten. Oftast handlade om övervakning av socialdemokratiska möten, men i detta dokument rapporteras om ett möte med LKPR.
LKPR bildades 1903 och var riksorganisation för rörelsen för kvinnlig rösträtt i Sverige. Föreningen var ansluten till den internationella rösträttsorganisationen International Woman Suffrage Alliance. Föreningen var verksam fram till rösträttsreformen 1921.

Texten renskriven:

P.M.

Undertecknade, enligt order närvarande vid ett af Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt anordnat offentligt möte i K.F.U.M.:s stora hörsal, 35 Birgerjarlsgatan, förliden gårdag den 9 dennes kl. 8 e.m., få härmed rapportera:

Mötet öppnades klockan 8,15 em. af ordföranden i förenämnda [otydligt]

Lokalen, som rymmer 375 personer, var fullsatt med åhörare, nästan uteslutande kvinnor.

1:e talare: fru Karin Fjällbäck-Holmgren, redogjorde för kvinnorösträttens läge i andra länder, hvad som redan åtgjorts för dess genomförande här i landet samt utsikterna för dess genomförande.

2:e talare: fru Julia Ström-Olsson, om kvinnans här i landet tryckta ställning särskildt i ekonomiska afseende, hennes rättslöshet och hennes rättigheter för en bättre till[otydl.].

3:e talare: doktor Lydia Wahlström, höll en ingående utredning om kvinnornas ställning som politisk maktgrupp och de styrandes ställningstagande till denna grupp. Hvad kvinnan utfört under världskriget, hennes plikttrohet m.m., allt bidragande till styrkandet af hennes rättighet till erhållandet af politisk rösträtt.

Härefter föreslogs en resolution af innehåll, att de svenska kvinnorna ställde en oavvislig fordran på att redan vid innevarande års blifvande Riksdag i politiskt afseende fullt jämnstälda med männen, hvilken resolution af mötesdeltagarne tydligen enhälligt antogs.

Mötet afslutades klockan 10 eftermiddagen.

Något mot lag eller laga förordningar stridande förekom icke under mötet.

Stockholm den 10 januari 1917

[otydl.] Carl Öhman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad