Text

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

Förordning antagen av Riksens ständer, d.v.s. riksdagen, i Stockholm den 1 oktober 1741. Sett utifrån ett nutida perspektiv är innehållet i förordningen både främlingsfientligt och högst rasistiskt. Förordningen i transkriberat format följer här: 

Förordning, angående löst och onyttigt folk, som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande.

Uppå Riksens Ständers föreställning förordnes härom följande. 1.) Förbiudes strängeligen, det alt utrikes ifrån inkommande löst Folk, som icke förstår och idkar någon låflig och nyttig kånst, Handtwärk, eller annan Näring, hädanefter uti Riket ey bör tålas, utan påbiudes alfwarligen, det alle Judar, Savoyarer, Lin-Dansare, Comoedianter, med flere Gycklare, hwad namn de hafwa måga, Tartare och Ziguener, som med hwarjehanda ogudacktighet, Spådomar, Lögn samt Tiufweri, tilfoga menige Man stort beswär och olägenhet, jämväl andre sådane utlänningar, som med Barometrar, åtskillige sorter Glas, Thée och slike mindre nödige wahror inkomma, samt redbare penningar med sig bårtföra, böra wid Gränts-orterne, eller annorstädes, i Städerne och på Landet, hwarest de kunna ertappas, skyndesammast förwisas utur Riket. Äfwen böra de så kallade Trå-dragare och Häckte-makare, samt alle andre Landt-strykare öfwer alt noga efterspanas, samt wid ertappande wara förfallne til Krigs-tiänsten, eller ock, tillika med dylike Qwins-Personer, till något annat Cronones arbete, enligt förra Förordningar
”.

Förordningen i sig är tagen från den tredje delen av ämbetsmannen Reinhold Gustaf Modées stora ihopsamling av svenska lagtexter ”Utdrag utur alle ifrån den 7 dec. 1718 utkomne publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resulutioner och Publicationer…”, tryckt 1749.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698

"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

"Publication angående Tiggare, som hijt til staden ifrån andra orter ankommit och eljest här wistas, samt deras afskaffande härifrån" 1731

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779

Till Författaren af: Några bewis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige

Till Författaren af: Några bewis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige

”Kongl. maj:ts nådiga Kungörelse, Angående Hwad til förekommande af obehörige Personers inflyttning i Hufwudstaden i akt tagas bör” 1805

”Kongl. maj:ts nådiga Kungörelse, Angående Hwad til förekommande af obehörige Personers inflyttning i Hufwudstaden i akt tagas bör” 1805