"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Oordning” i synagogan – kungörelse från Överståthållarämbetet 1780

1775 grundades Stockholms och Sveriges första judiska församling. Drivande bakom bildandet var handelsmannen och sigillgravören Aaron Isaac (1730-1816) som året innan invandrat till Sverige från Mecklenburg.               

Stockholms judiska församling – som vid början av 1780-tal räknade ett knappt trettiotal manliga medlemmar - höll inledningsvis till i olika församlingsmedlemmars enskilda hem; först 1787 etablerades en permanent gudstjänstlokal vid Köpmantorget i Gamla stan.

Dokumentet ovan, en kungörelse från Stockholms överståthållarämbete, ger för handen att gudstjänstelivet i den lilla judiska församlingen inte alltid rullade på helt smidigt.

I kungörelsen, daterad till den 7 oktober 1780, berättas att ”oordning” vid jämna mellanrum äger rum i stadens synagoga och att de ansvariga är ”en och annan judisk yngling som icke will ställa sig till efterrättelse” till ”widtagne författningar till anständighets och ordnings bibehållande”.   

För att styra upp i detta förordnas i kungörelsen bl.a. att ”then Jude, som utbrister i Eder och swordom wid Gudstjenst skall plickta med 13 Rd:r och 16 sk:r”  och den som ”kommer drucken i synagogan” skall bötas med ”8 R:dr 16 skr” .

Hela kungörelsen från överståthållarämbetet i renskrivet format följer här:

 ”Som Judarnas äldste här i Staden hos mig anmält, att oordning uti deras synagoga, ej sällan skall förorsakas af en och annan judisk yngling som icke will ställa sig till efterrättelse hwad kyrkoföreståndarne enligt af hela församlingen widtagne författningar till anständighets och ordnings bibehållande kan förordna: I anseende hwartill Judarnes äldste anhållit om min Ämbetes handräckning till ett slikt oskicks förekommande, Altså och då kongl. Majist:t lemnat Judarne rättighet till Synagogas hållande,  handhafwande af den ordning och anständighet wid Gudstjensten, som med Judarnas religion och författningarne öfwerensstämma them icke kan förwägras utan fast mera till hämmande af oskick och förargelse bör befordras; har jag härigenom welat förordna att enligt missgiernings Balkens 3:die Cap. then Jude, som utbrister i Eder och swordom wid Gudstjensten skall plickta med 13 Rd:r 16 sk:r och Then som kommer drucken i synagogan när Gudstjenst hålles eller therstädes förorsakar oliud och förargelse, eller sig emot kyrkoföreståndarne i Synagogan emotsätter i ord eller åtbörder skall böta 8 Rd:r 16 sk:r: kommandes thesse böter, i brist af tillgång att förwandlas i fängelse wid wattn och bröd. Och på thet någon okunnoghet om thenna författning icke må förebäras skall på Judarnes äldstes begiäran thenne kundgiörelse till Judeske församlingens efterrättelse å dörren till ingången av Synagogan anslå”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad