"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm" 1698

En ung Karl XII, Sveriges kung 1697-1718, beslutar att inrätta ett rasp- respektive spinnhus i Stockholm 1698.

Hit ska stadens tiggare - manliga till rasphuset, kvinnliga till spinnhuset - i fortsättningen skickas för att arbeta för sitt uppehälle. På rasphuset ska de intagna få pyssla med tillverkning av färgpigment samt vid behov städning av stadens gator. På spinnhuset ska de intagna få ägna sig åt att spinna garn.

Ett renskrivet utdrag från Karl XII:s stadga går att läsa nedan. Hela stadgan i original (10 sidor) går att läsa via att klicka på bilden ovan.

"Wij Carl, med Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wändes Konung / Storfurste till Finland / Hertig uti Skåne / Estland / Liifland / Carelen / Bremen / Wehrden / Stettin-Pommern / Cassuben och Wänden / Furste till Rügen / herre över Ingermanland och Wissmar; Så ock Pfalzgrefwe wid Rhein i Beyern / till Jülich / Cleve och Bärgen hertig / etc. Giöre witterligit / at ehuruwäl icke allenast Wåre Förfäder Sweriges Konungar medelest åtskillige utgifne nyttige Förordningar / utan ock Wij sielfwe medelst den Stadga / som under detta dato af Oss i Nåder giord och påbuden är / hafwe sökt uppå alt giörligit sätt at hämma och avskaffa det i Wårt Rijke / och ensannerligen uti denne Wår Residens Stad Stockholm inrijtade straffbare tiggerij / i det månge wanartige så Qwins- som Manspersoner/oansedt dhe till Lemmar friske eller icke så lytte och Wanföre äro / at dhe ju kunna giöra något arbete / endast af lättia och sielfswåld slå sig till tiggerij / och under skeen av Fattigdom skyla sitt Okynne / sampt allehanda Laster; Så befinne Wij dock / at Wij icke läre nåå Wårt föresatte ändemål / eller kunna en sådan deras Wanart fulleligen styra / så länge eij något särskilt Tucht- eller Arbets-huus för dem blifwer inrättat / hwarutinnan dhe med någon nytta till sin föda kunna arbeta / så och utstå det Straff / dhe med sin föröfwade Odygd förtiänt hafwa / warandes Tuckthuset här i Stockholm dessutan merendels upfylt med allehanda illgiärnings-Fålck, som icke altijd så nöijackteligen kunna försees med Arbete / at de jemte Straffet kunna indraga sin dagelige förtärning; hwarföre och på det altijd något wist och stadigt Arbete hawas måtte / hwarmed slijke wanartige / friske och föhre Tiggiare / deels måge späkias / deels ock förtienna sitt Uppehälle / hafwa Wij i Nåder godtfunnit / at låta här i Stockholm inrätta ett Raspehuus fär sådane Manspersoner / och ett Spinnehuus för Qwinspersonerne / på Sätt och Wis som efterfölier:

I.
Skola uti Barn- ock Tuckthuus-Byggningarne / eller och i något annat huus som Wij framdeles dertill i Nåder utseendes ock anordnandes warda / tienlige Rum lagas til ett Raspehuus / hwarutinnan så wäl åfwanbemelte wanartige Tiggiare / som andre oseedige och olydige Barn och Tiänste-Poijkar / dhe där på föregående åtwarningar ingen bättring willia låta påskijna/skola straffas med Arbete uti Raspandet af allehanda Brissillie Trää / som till Färge-Stoffer brukas / börandes Arbetet af dem / som öfwer samme Raspehuus inseende hafwa / för hwar och en så proportioneras, som des brått förtiänar samt hans ålder och krafter tåla kuna.

/.../

III.
Spinnehuuset skal sammaledes nu förstonne uti Barn- och Tucktehuus-Byggningarne inrättas / till des Wij framdeles wid Wärckets tiltagande andre Rum där till i Nåder utseendes warda: Och skola därutinnan allehanda wanartige / föhre och starcke Qwinspersoner under tiänlig upsickt tilhållas at giöra dageligen sitt wisse Arbete med Lijns beredande / häcklande och spinnande / lämpat efter hwars och ens ålder och krafter / samt begångne förbrytelser; Och bör det som spinnes / fördelas hwart efter sin fijnhet / samt af en deel allehanda sorter så wäl färgad som ofärgad Tråå tilredas / till hwilen ända en Tråmöhl eller Dubblerqwarn därsammastädes skal upsättias / och en förfaren Spinnare till Upsynsman wid Wärcket förordnas / hwarigenom man förmodeligen lärer till wåga bringa / at ingen Tråå hådan efter ifrån fremmande Orter behöfwes införas / hwilket och redan för detta dels aldeles förbudit / dels med högre Tull är belagt wordet.

/.../

VI.
Och aldenstund /.../ klagat warder / at Gatorne / Tårg och Broar här i Staden och på Mallmarne intet hållas reene / i synnerhet om Höst och Wåhr / utan med åthskillig oreenlighet upfyllas / hwartil orsaken är / att därwid eij giörs öfwer alt en god och behörig anstalt / utan när den ene Grannen låter för sitt huus giöra Gatan reen / blifwer sådant ag den andre försummat ock underlåtit; fördenskull hafwe Wij i Nåder godtfunnit / att detta Raspehuus-Fålket skal jämwäl därtil brukas / så att dhe twå gånger i Weckan / eller åfftare / när det behöfwes / all orenlighet på Gatorne / Tårgen och Broar skola sammansopa och bortföra / hwarmedelst då förmodeligen hända lärer / at all orsak till widare klagemål i detta fall blifwer betagen och Gatorne altijd till Wår Residens Stads heder / samt hwars och ens Commoditet och beqwämlighet kunna hållas rena som sig bör / och bäst tiänar."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad