Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

Publikation ifrån Överståthållarämbetet och Magistraten i Stockholm som förbjuder övervåld mot personer av ”Främmande Nationer”. Från 1739.

Såsom med Missnöije förnimmes / at de af Främande Nationer, hwilka här i Staden wistas / blifwa så wäl wid Skiepsbron / som och på andre ställen med Slag och Skiälsord öfwerfallne och Ofredade / och man fördenskul / til at förekomma ett slikt otilbörligit förfarande / emot de Främmande / hwilka icke mindre / än andre Kongl. Maij:ts Undersåtare / äro tagne under Kongl. Maij:ts Rådigste Hägn och Beskydd / emot alt öfwerwåld / warit föranlåten / at i går låta uti Kyrckiorne allmänt Publicera Kongl. Maij:ts Rådige Förbud emot öfwerwåld på Främmande / gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 18. Augusti Åhr 1735; Altså har hög-Wälborne herr Baron och Öfwerståthållaren samt Magistraten för nödigt funnit härmed än ytterligare at låta allmänneligen kundgiöra / det ingen må fördrista sig / at på något sätt Förolämpa någon här warande Främmande af hwad Nation eller Wilkor den wara må / mindre med Slag eller Skiälsord angripa wid ett swårt och exemplart straff tilgiörandes / warandes til de Wachthafwande de Ordres stälte / at de wid slike tilfällen och derest de Främmande skulle av någon enskylt eller genom sammangaddningar af flere warda angripne / skola de i så måtto Broklige strart uti Arrest inmana / på det då må ställas under laga Förhör och sedan undergå det förtiente straff / som på sådane emot den allmänne säkerheten och Högst-Bemälte Hans Kongl. Maijt:s Nådigste Förbud stridande förbrytelse oundwikeligen följa bör. Stockholms Rådhus / den 9 Julii Anno 1739."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad