Text

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

Publikation ifrån Överståthållarämbetet och Magistraten i Stockholm som förbjuder övervåld mot personer av ”Främmande Nationer”. Från 1739.

Såsom med Missnöije förnimmes / at de af Främande Nationer, hwilka här i Staden wistas / blifwa så wäl wid Skiepsbron / som och på andre ställen med Slag och Skiälsord öfwerfallne och Ofredade / och man fördenskul / til at förekomma ett slikt otilbörligit förfarande / emot de Främmande / hwilka icke mindre / än andre Kongl. Maij:ts Undersåtare / äro tagne under Kongl. Maij:ts Rådigste Hägn och Beskydd / emot alt öfwerwåld / warit föranlåten / at i går låta uti Kyrckiorne allmänt Publicera Kongl. Maij:ts Rådige Förbud emot öfwerwåld på Främmande / gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 18. Augusti Åhr 1735; Altså har hög-Wälborne herr Baron och Öfwerståthållaren samt Magistraten för nödigt funnit härmed än ytterligare at låta allmänneligen kundgiöra / det ingen må fördrista sig / at på något sätt Förolämpa någon här warande Främmande af hwad Nation eller Wilkor den wara må / mindre med Slag eller Skiälsord angripa wid ett swårt och exemplart straff tilgiörandes / warandes til de Wachthafwande de Ordres stälte / at de wid slike tilfällen och derest de Främmande skulle av någon enskylt eller genom sammangaddningar af flere warda angripne / skola de i så måtto Broklige strart uti Arrest inmana / på det då må ställas under laga Förhör och sedan undergå det förtiente straff / som på sådane emot den allmänne säkerheten och Högst-Bemälte Hans Kongl. Maijt:s Nådigste Förbud stridande förbrytelse oundwikeligen följa bör. Stockholms Rådhus / den 9 Julii Anno 1739."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

"Förordning, angående löst och onyttigt folk som från utrikes orter inkomma, samt om tiggeriers hämmande" 1741

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Karl XI förbjuder judar att bosätta sig i Stockholm 1685

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779

Riksdagsbeslut om religionsfrihet 1779