Framsida på riksdagstryck
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Utdrag ifrån kunglig stadga anno 1642 som tar upp hur myndigheterna ska handskas med "Zigeuner eller Tattare".  Enligt stadgan är "Zigeuner" kända för sin ”allahanda Ogudachtigheet /.. / medh theras Spådomar / Lögn och Tiufwerij”.

I texten används orden zigenare och tattare. Idag är det rasistiska och nedsättande uttryck och vi använder istället ordet romer.

Landshövdingar, häradsfogdar och deras underhuggare runt om i riket ges i stadgan mandat att ”at taga them wijdh huffwudet”, d.v.s. sätta dem i fängsligt förvar. ”Zigeuner” som stjäl eller gör sig skyldig till någon annan ”otilbörligh Act” ska utan rättegång avrättas. Myndigheternas mål är att få folkgruppen helt ”dreffne uthur Rijket”.

Utdraget i renskrivet format:

XVII.

I synnerheet medan Zigeuner eller Tattare esomoftast låte sigh finna / the ther stryka omkring uthi Provincierna och jämpte allahanda Ogudachtigheet som af them begåås / medh theras Spådomar / Lögn och Tiufwerij / tilfoga wåre Undersåtare ett stoort beswär.; Så skal förthenskul sålunda ther medh hållas / at ehwilken förnimmer sådant partie wara förhanden / skal strax giffwa häredzfougden / eller ther han icke så når stadder är / så Ländz- och Fiärdingzmännen ther om tilkänna / och thesse ware plichtige medh Sochnens eller Häradz tillhielp / effter som behoof giöres / at taga them wijdh huffwudet; Eller hwar the äre them förswage / så gifwe Landzhöfdingen ther om tilkänna / at han them kan låta grijpa; Hwilken skal haffwa Macht om någon ibland them finnes öffwertygas medh tiuffwerij eller annan otilbörligh Act och Miszgärning / then uthan wijdare förfrågan och rättegång låta straffa till Lijfwet / men then andre föra uthur sitt Lähn / och Höffdingedömme / communicerandes ther om medh nästa Landzhöffdinge / at så snart the komma uthur thet ena Lähnet i thet andra / han och gör thet samma / och thet så wijdare til thes the heelt äre dreffne uthur Rijket. Komma thet sedan igen / så skole the upgrijpas och föras til näste Slott at ther arbeta i Järnene medh Watn och Brödh til wijdare Wår förklarning. Komme bemälte Zigeuner eller Tattare in uthi Städerne / så skole Borgmästare och Rådgh lijka som här offwan til om Ländz- och Fiärdingzmän sagdt är / wara skyldige them att låta fast taga och Landzhöffdingen öffwerantwarda."

Utdraget är taget  ifrån "Kongl. Maj:tz til Swerige, wår allernådigste Drottnings och Frökens, Ordning och Stadga, huru hållas skal medh Tiggare och fattige, som rätt Allmosor behöfwe, Item medh Landstrykare och Lättingar". Stadgan är underskriven av dåtida prominenta svenska makthavare som Axel Oxenstierna, Per Brahe d.y. och Klas Fleming.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad