Text

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Julius Hillelson hade förlorat hörseln vid två års ålder. När han var sex år gammal ansökte föräldrarna om plats på Tysta skolan i Stockholm.

Tysta skolan var en undervisningsanstalt för dövstumma barn. Skolan grundades 1860 av Johanna Jeanette Berglind (1816-1903), lärarinna på Manillaskolan.

Från 1938 blev utbildningen på skolan mer yrkesinriktad och 1958 bytte skolan namn till Yrkesskolan i Stockholm för hörselskadade. Skolan var verksam till 1971, men finns kvar som stiftelse under namnet Tysta skolan.

Ansökan om plats på skolan för Julius:

Till Styrelsen för Tysta skolan i Stockholm                    

Härigenom får jag vördsamt anhålla att Julius såsom helpensionär blifva emottagen i Tysta Skolan vid detta års hösttermin och förbinder jag mig att för honom betala 400 kr årligen, att med 200 kronor i början af hvarje termin erläggas. Föreståndarinnan för samma skola har med kännedom om våra förhållanden och de ömmande skäl, som för oss göra det så synnerligen önskligt att få vår son intagen i skolan, lofvat att taga särskild vård om honom, på det att hans späda ålder ej måtte utgöra hinder för Styrelsen att bifalla denna min vördsamma ansökning.

Erforderliga betyg har jag äran härjemte bifoga.

Härnösand den 21 Maj 1886 S. Hillelson

I ansökningsformuläret, som finns att läsa till höger, skulle olika frågor om barnet besvaras av församlingens pastor. Här kan man bl.a. läsa att:

”Barnet har hört förut. Har blifvit så småningom döf. Förloradt hörseln vid omkring 2 års ålder. Kan ej höra hvad menniskor tala. Kan endast säga orden ”pappa” och ”mamma”.”

På frågan om föräldrarna var släkt med varandra och i så fall hur nära var svaret att ”mannen är hustruns köttsliga farbror”.

Som möjlig orsak till dövheten uppges tandfeber.

Läs hela ansökan i dokumentet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

De dövas kvinnoförening i Stockholm – minnesord till föreningens grundare Maria Forsell 1946

Manillaskolan -  dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - dagboksanteckning om julklappsinslagning 1916

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - eleven Harry Karlsson firar julafton hemma 1917

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Manillaskolan - instruktion för jourhavande lärare och lärarinnor 1895

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Stockholms dövas förenings 50-års jubileum - 1918

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886