Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vid den handel som ägde rum vid Ryssgården var det noga med att väga varorna och kontrollera kvaliteten. Vågkarlarnas jobb var att bära fram godset till vågen.

I den här suppliken beklagar sig vågkarlarna över att de fått ökad konkurrens av nya arbetare. En inspektor Appelgren ska tydligen vara den som legat bakom tillökningen av manstyrkan.

Suppliken renskriven:

Högädle herr Borgmästare
så ock
Ädle och högagtade herrar Rådmän!

Uti Stadsens södra Victualie eller Rysswåg, hafwer antalet af Wåg- och arbets-karlar ifrån gamla urminnestider aldrig warit högre än nijo eller tijo man, och hafwa wi; enär Kiöpmanna-wahror ankomit, med al skyndsamhet, både til Köpares samt Säljares nöje, til wågen bragt theras gods, sedan Lijn och hampa, för ut: af Lin- och hampe-wräkaren hr Sven Wikström blifwit genomskod och godkänd.

Men som hr Inspector Appelgren hafwer igenom små förslager under sin tid förökt samma antal til tretton, så hafwa thesse tre öfwerflödige män, ej allenast årligen legat oss gambla tienstgörande til last, utan ock wårt bröd i thessa dyra tider til dagelig förminskning.

Ädle och högagtad Handels Collegium täcktes ei ogunstigt uptaga, om wi ödmiukeligen anhålla och bönfalla, at thetta öfwerflödige antahl, wid förefallande ledigheter, kunde blifwa förminskad, wiljandes wi efter gammalt bruk och wanlighet, enär mycket arbete tilstöter, leija så många arbetskarlar som kunna behöfwas, som wore thet lättaste medel och utwäg ör oss til wår degeliga och nödiga utkomst. Och som nu genom wågkarlen Hans Dalström, dödeliga afgång, et rum är blefwet ledigt; ty anhålla wi med lika ödmiukhet, at ingen i thess ställe må blifwa antagen. Förblifwandes theremot med diupaste wördnad

Högädle herr Borgmästarens
så ock
högagtade Handels Collegii

Aldra ödmiukaste tienare
Nils Apellgren

Magnus Palm

Jan Korft

Matts Hallström
Petter Erling 

Axell Elfström
Olof Broström
Petter Långström
Jacob Fredkant [osäker tydning]

Erich Sundström
Erich Skogh

Wågkarlar wid Södra victualie wågen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad