Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

En av Handelskollegiets uppgifter var att hyra ut stadens bodar till olika näringsidkare som ville sälja sina varor på stadens marknadsplatser. Den som hyrde boden fick låna inte ut den till någon annan utan särskilt tillstånd, något som repslagaränkan Maria Årman gjort år 1758.

I Maria Årmans ställe har gälbgjutaränkan Brita Kistner sålt sina varor i boden. Därför beslutar här Handelskollegiet att Maria Årmans avtal inte längre gäller och ger istället kontraktet på boden till repslagaren Emanuel Walsten. 

Protokollet renskrivet:

Repslagaren Walsten, och hustrurne Ärman samt Kistner:

Sedan hos Collegium Åldermannen och Bisittjaren wid Repslagare Ämbetet gifwit tillkjenna, thet Repslagare Emanuel Walsten icke wore försedd med någon öppen bod, att kunna theruti hålla sina tillwärkningar till salu, i anseende hwartill bemälte ålderman och Bisittjare, så wäl som hr Walsten anhållit, thet honom, emot hyra måtte uplåtas en wid Norra Slacktarhus bron belägna Stadsens bod N:o 26, som aflidne Repslagarens Anders Bergs Änka Maria Årman emot hyra innehaft, men nu wore, till gelbgjutare änkan hustru Brita Kistner öfwerlämnat; så lät Collegium, sedan hustrurne Årman och Kistner häröfwer blifwit hörde, Walstens ofwanomrörde ansökning komma hos sig uti öfwerwägande.

Och ehuruwäl hustrun Årman sökt, at jemte hustru Kistner blifwa bibehållen wid ofwannemde Stadsens bod, som efter Contract af then 8 Aug 1757, till henne emot 40 (X) Smts årlig hyra, på trenne års tid blifwit förhyrd, at theruti sälja sina wahror; likwäl och althenstund igenom förberörde med hustru Årman slutne Contract är betingat och förordat, thet hon icke må, utom Collegii tillstånd, till någon annan öfwerlämna thenne bod, eller någon del theraf, wid wite, at utan förutgången upsägelse och fardag, blifwa contractet och bodens widare utnyttjande straxt förlustig; men hustru Årman icke thess mindre, twärt emot Contractets innehåll, finnes hafwa igenom en then 7: November nestledit år med hustru Kistner sluten afhandling, och i anseende ther till, at hon sjelf ey längre war i stånd, at hålla wahror i boden, utan Collegii wettenskap och tillstånd, updragit all sin rättighet till merberörde bod till hustru Kistner, som tå hade halfwa winter hyran med 30 daler Kmnt till henne betalt, utom hwilket hustru Årman efter egit widgående redan nedlagt Repslageriet och öfwergifvit thetta handtwärk, samt bortsålt the thertill hörande wärktyg, och äger således icke sjelf några wahror at föryttra, ther likwäl boden till henne blifwit förhyrd i thet afseende, at hon therstädes skulle sälja sina egna tillwärkade wahror; förthenskull och emedan hustru Årman, på sätt som ofwan förmält är förbrutit thet med henne slutna Contract och gjordt sig theraf förlustig; ty pröfwar Collegium skjäligit, thet bör hustru Årman till then 1 Octob: uti innewarande år afträda oftanämde bod under N:o 26; finnandes Collegium för godt, at till Repslagaren hr Emanuel Walsten, såsom ey försedt med någon salu bod, emot fyratjo daler Smts årlig hyra, uplåta thenna bod; at theruti försälja sina tillwärkade wahror, och thet på trenne års tid, till räknandes ifrån then 1 Octobr: nestkommande, hwarom behörigt Contract till honom kommer at utfärdas. Hwilket, för Parterne nu förebådade, munteligen afsades.

En tid efter detta möte skrev Brita Kistner en supplik med bön om hjälp att få en ny bod till Handelskollegiet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad