Krögarämbetet berättar om sin nya gravkassa i supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Krögarämbetet berättar om sin nya gravkassa i supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Krögarämbetet berättar om sin nya gravkassa i supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Text

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Hur bekosta en fattig människas begravning? År 1758 har krögarna i Stockholm till sin sorg märkt att flera kollegor dör i ett så fattigt tillstånd att inte ens begravningen kan bekostas.

Inom Krögareämbetet diskuteras frågan och man kommer fram till att det bästa vore att starta en gemensam "dödlåda", eller en slags gravkassa, som alla bidrar med och som kan användas när någon fattig krögare går hädan och måste begravas.

I den här suppliken vill Krögareämbetet upplysa Handelskollegiet, som hade ett övergripande ansvar för stadens näringsliv, om dödlådans existens och att densamma också stadfästs, eller godkänns, av myndigheten.

Suppliken renskriven:

Högädle herr Handels Borgmästaren
så ock
Ädle och widtlagfarne herrar Rådmän

Som Krögare ämbetet uti thess nuwarande aftynade tilstånd ibland andra swårigheter med grämelse måst finna, at en del denna tiden med döden afgångne Krögare i så stor uselhet aflidit, så at de ej utan sammanskått af andra, kunnat komma til Jorda; så har hela Societeten, til förekommande af en sådan bedröfwelig omständighet, friwilligt öfwerenskommit; at enhälligt sammanskiuta til en, wid andra ämbeten och Societeter brukelig, så kallad dödlådas inrättning, hwilken sedan alt framdeles, genom et wist sammanskått kommer at underhållas.

Detta har ämbetet således ej bordt underlåta, högädle herr Borgmästaren och ädle Handels Collegium, såsom wåra gunstiga herrar och förmän, ödmiukast tilkiänna gifwa, med Lika ödmiuk anhållan, at häruti erhålla et höggunstigt bifall och stadfästelser.

Framhärdar med största wördnad

Högädle herr Handels Borgmästarens ädle Handels Collegii

På Krögare ämbetets wägnar
Ödmiukaste Tjenare

Salomon Skog, Ålderman

Johan Hall
Ambiörn Åhsberg
Petter Norström
Bisittjare

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Entreprenör Lindström vill inte betala avgiften för rätten sälja bakelser

Entreprenör Lindström vill inte betala avgiften för rätten sälja bakelser

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft