Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Repslagarämbetet har sagt nej när änkan Brigitta Berndtz bett om lov att få sonen hemma hos sig 2-3 dagar i veckan. I den här suppliken försöker hon få Handelkollegiet att fatta ett annat beslut.

Suppliken renskriven:

"Wälborne Herr Borgmästare
sampt
Ädle och Högacktade Herrar Råd, utj det Högädle Handels Collegio

Ehuruwäl det Wällofl: Repslagare Embetet, uppå min ödmiuka anhållan utlofwat och bewiljat, at iag underskrefne fattige ålderstegne änka, skulle åthminstone 2 eller 3 dagar i hwarje wecka få behålla min son Repslagare Gesällen Carl Berndtz hemma hos mig, at wara mig behielplig på min höga ålderdom, med något repslagare arbetes förfärdigande til min nödtorftiga utkomst och lifsuppehälle, hwilket högädle Collegium iag tilförende utj ödmiukhet föredragit men theröfwer ingen höggunstig resolution erhållit. Nu emedan Repslagare Embetet intet wilja låta honom hos mig arbeta; så hos Hög Edle Collegium ör nödsakad, än ytterligare ödmiukeligen anhålla det höggunstigt täcktes häröfwer meddela mig en högrättwis Resolution, på det iag tilförlåteligen må kunna wetta hwarefter iag mig rätta och wid hwad iag mig hålla skall. Framhärdandes för öfrigt med Submis. Wördnad

Wälborne herr Borgmästarens och det Högädle Handels Collegii

Ödmiukaste Tiänarinna
Brigitta Berndtz"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad