Änkan Brigitta Berndtz supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Änkan Brigitta Berndtz supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Änkan Brigitta Berndtz supplik till Handelskollegiet. Baksidan.
Text

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Repslagarämbetet har sagt nej när änkan Brigitta Berndtz bett om lov att få sonen hemma hos sig 2-3 dagar i veckan. I den här suppliken försöker hon få Handelkollegiet att fatta ett annat beslut.

Suppliken renskriven:

"Wälborne Herr Borgmästare
sampt
Ädle och Högacktade Herrar Råd, utj det Högädle Handels Collegio

Ehuruwäl det Wällofl: Repslagare Embetet, uppå min ödmiuka anhållan utlofwat och bewiljat, at iag underskrefne fattige ålderstegne änka, skulle åthminstone 2 eller 3 dagar i hwarje wecka få behålla min son Repslagare Gesällen Carl Berndtz hemma hos mig, at wara mig behielplig på min höga ålderdom, med något repslagare arbetes förfärdigande til min nödtorftiga utkomst och lifsuppehälle, hwilket högädle Collegium iag tilförende utj ödmiukhet föredragit men theröfwer ingen höggunstig resolution erhållit. Nu emedan Repslagare Embetet intet wilja låta honom hos mig arbeta; så hos Hög Edle Collegium ör nödsakad, än ytterligare ödmiukeligen anhålla det höggunstigt täcktes häröfwer meddela mig en högrättwis Resolution, på det iag tilförlåteligen må kunna wetta hwarefter iag mig rätta och wid hwad iag mig hålla skall. Framhärdandes för öfrigt med Submis. Wördnad

Wälborne herr Borgmästarens och det Högädle Handels Collegii

Ödmiukaste Tiänarinna
Brigitta Berndtz"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar