Bengt Ternbergs supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Bengt Ternbergs supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Bengt Ternbergs supplik till Handelskollegiet. Baksidan.
Text

Bön om roddbåtar för att klara ålderdomen

I den här suppliken till Handelskollegiet berättar 61-årige Bengt Ternberg om sina tynande kroppskrafter och att han fruktar att få bära "tiggarestaven". Det hela kunde dock hjälpas om han bara fick hålla tre roddbåtar!

Roddbåten var taxins föregångare och Ternbergs hopp är alltså att han ska kunna tjäna nog med pengar för att klara livhanken om han får sköta en liten roddbåtsrörelse.

Suppliken renskriven:

Högädle herr Borgmästaren och Præses
samt
Ädle och högaktade herrar Rådmän och herrar Assistenter

Förmedelst en ärnådd ålder af 61 åhr igenom gångne swåre sjukdomar dels af lungsot och dels af slag är ming kropp så medtagen, at jag i nuwarande ganska dyra tid ei mäktar för minsta del med egna händer förwärfwa mig födan; för den skull och på det jag på denna min ålderdom må undwika tiggarestafwen eller at af elände och hungersnöd förgås, bönfaller jag i största ödmiukhet thet högädle herr Borgmästaren och ädle Handels Collegium täcktes för mig hysa then höga gunst och tillåta mig Trenne Roddare båtar, en wid Vicutalie trappen, den andra wid millan trappan och den tredje wid Räntmästare trappan och Skjeppbron.

Framhärdar med djup wördnad

Högädle herr Borgmästarnes och Præses
samt
Ädle Handels Collegii

Allerödmiukaste tjenare

Bengt Ternberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

Maria Årman förlorar sin försäljningbod på grund av kontraktsbrott

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft