Text
Författare: Kistner, Brita. Stockholms stadsarkiv

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Vid stadens marknadsplatser ägde Staden på 1700-talet försäljningsbodar som de hyrde ut till olika näringsidkare. Bodarna räckte dock inte till till alla som ville hyra dem.

Här är det gälbgjutaränken Brita Kistner som beklagar sig över att hon kommer få svårt att försörja sig om hon inte för hyra en bod vid Norra Slaktarhusbron. Hon tycker att hon som borgaränka borde gå före de ryttare- och gardessoldatshustrur som fått tillgång till några av bodarna.

Suppliken renskriven:

Högädle, Ädle och högacktade herrar Borgmästare och Råd, uti Stadsens Ädle Handels Collegio

Oansedt jag, under mitt bedröfweliga Tijo åriga änkjostånd, flere resor och wid hwarjehanda tilfällen sökt at få någon Bod, wid norra Slacktarhus broen, til at försälja the wahror uti, som i min wärkstad förfärdigas; hafwer dock sådant alt hit intil slagit mig felt.

Förledit år giorde jag mig säkert hopp om min åstundans winnande, tå jag, med Ädle Collegii gunstiga tilstånd, flyttade i Boden N:o 26, tilsammans med Repslagare Änkan hustru Maria Åhrman: men then förmonen warade icke länge, emedan Repslagaren Mäster Emanuel Walsten fådt tilstånd, samma Bod at tilträda, hwarigenom jag åter stadnar i mistning, och lika som på bar gata.

Jag är försäkrad, det Ädle Collegium alltid befrämjar Borgarskapets, och i synnerhet wärnlösa änkors wäl och bästa, framför andras; och i anseende thertil, flyr jag än widare til Ädle Collegium med ödmiukaste anhållan, at blifwa förhulpen til någon annan försälgnings Bod, hälst både Kronan och Staden hafwer dubbla inkomster ifrån min wärkstad, efter både jag och min Son måste, the wanliga utskylder betala; Tilgång härtil synes så mycket snarare wara, som både Ryttare- och Gardieshustruer hafwa ther öpna Bodar, hwaruti the försälja allehanda slags Kram och nipper, hwilka näpligen lära tillwärkas uti någon Borgares wärkstad, hwilket så mycket mera ökar thens missnöije, som thertil är mera berättigad; Jag giör mig förthenskul et otwifwelacktigt hopp om Ädle Collegii gunstiga hielp här utinnan på det min näring icke aldeles må afstadna, emedan jag hafwer mitt hemwist så långt uppå malmen at ej någon handel ther wara kan;

Framhärdar med all wördnad

Thet Ädle Handel Collegii

Ödmiukaste tjenarinna
Britta Kistner
Giälbgiutare Änka

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad