Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänkan Johanna Sophia har hört att Handelskollegiet planerar att dela ut pengar till de fattiga och nödlidande. Därför lämnar hon in denna supplik i hopp om att bli en av dem som får hjälp.

Suppliken renskriven:

"Ingif: then 31 aug 1758

Högädle herr Borgmästare!

så ock

Ädl och högacktade samt widt Lagfarne herrar Rådmän uti Stadsens Ädle och högt ärade handels collegio

At det Ädle och Högt:de Collegium wid denne tiden täncker af hög gunst och förbarmande utdela någon penning til fattige och nödlidande är mig berättat hwarföre ock jag i aldra största ödmiukhet har under tecknade fattige Enka, uti et ganska beträngt tilstånd, fördristar wid et sådant tilfälle bönfalla, at iag derwid öfwer måtte i höggunstig åtanka komma och mig någon ringa hielp, under desse swåra tider samt min fattigdom wederfaras måtte, hwarom jag på det aldra ödmiukaste beder, och framhärdar, i afwacktan af höggunstig bönhörelse.

Det ädle och högt:de handels Collegii

Allerödmiukaste förbedjerska

Sophia Johanna Lauterbok [osäker namntydning]

En bedröfwad Kock Enkia"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad