Elisabeth Charlotta Linds supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Elisabeth Charlotta Linds supplik till Handelskollegiet. Framsidan.
Elisabeth Charlotta Linds supplik till Handelskollegiet. Baksidan.
Text

Bokbindarhustru menar att en av stadens bodar borde tilkommit hennes make

På 1700-talet hyrde staden ut bodar till till olika näringsidkare i trakten runt Slussen. Det tycks ha varit en rejäl huggsexa om bodarna att döma av supplikerna till Handelskollegiet, som hade ansvaret för att hyra ut dem.

Här är det bokbindarhustrun Elisabeth Charlotta Lind som menar att hennes man; Jacob Lind junior, hade fått svart på vitt att den bod som den konkurrerande bokbindaren Gottsman nu lagt vantarna på, skulle tillfallit honom.

Suppliken renskriven:

"Wälborne herr Borgmästare
så ock
högädle och högacktade herrar Rådmän, samt assistenter uti thenna Stadsens Wällofl. Handels Collegio.

Uti alla Stadsens Wällofl. Handels Collegii utfärdade Hyre-Contracter ibland annat förordas, at hyresmannen, utan Collegii tilstånd, ej för öfwerlämna någon Bod, eller någon del theraf, til någon annan, och til följe hwaraf min Man, Bokbindaren Mäster Jacob Lind junior, enär herr Handelsman Holmström, en then wid Söder-Sluss under N:o 48. belägne Bodens öfwerlämnande til honom, min K. Man tilfrågat, samt the bägge, wid förfrågan therom, af herr Cammereraren Corall blifwit förwissade, at sådant skulle kunna gå an, har min Man til bemälte h. Cammereraren Contractet från sig lefwererat: Men som Bokbindaren Mäster Gottsman, min K. man oåtspordt och oweterligen, fått therå Wällofl. Collegii Contract, och min K. Mans i förledne höstas unfångne Contract ännu är kraftigt, och efter Lag icke kan brytas, så wida icke bewisas kan, at thet på ringaste sätt blifwit förwerkadt. Och hos Wälborne Herr Borgmästaren och Wällofl. Collegium anhåller jag ödmiukeligen, at thet til Mäster Gottsman extraderade Contractet måtte återtagas och annulleras, samt thet med min K. Man slutne och än validerade Contract tillika med Bod-nyckelen mig återställas, på thet jag med godhet, som nyligen från marknaderne hemkommit, må genast kunna ther inflyttja.

Emot en sådan rättwisa förblifwer med wördnad

Wälborne herr Borgmästarens
samt
Wällofl. Handels Collegii

ödmiukaste tienarinna
Elisabeth Charlotta Lind."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Hökaren Petter Storie ansöker om att hyra Stadens bod

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Kockänka hoppas få pengahjälp av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Krögareämbetet vill ha sin nya gravkassa stadfäst av Handelskollegiet

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Skarprättare Öhlstein ber Handelskollegiet om lån för att hålla sina djur vid liv

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tolken Daniel Anastasius klagar på tolken Hans Österryks oschyssta konkurrens 1667

Tre systrar anhåller om att få nyttja försäljningsbod i Gröna gången

Tre systrar anhåller om att få nyttja försäljningsbod i Gröna gången

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Tygskrivaränkan Catarina Bernsten vill ha tillbaka sin källarnyckel

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Vågkarlarna vid Ryssvågen missnöjda med att de blivit för många

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änka ber om att få hyra en av Stadens försäljningsbodar

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft

Änkan Berndtz vill ha del av sin sons arbetskraft