Text
Författare: Djurberg, Anna Elisabet, Djurberg, Margaretha Sophia, Djurberg, Lovisa Ulrica. Stockholms stadsarkiv

Tre systrar anhåller om att få nyttja försäljningsbod i Gröna gången

Ville du sälja dina varor i Stockholm var det en fördel om du fick möjlighet att hyra en av Stadens försäljningsbodar. Här skriver systrarna Djurberg till Handelskollegiet och anhåller om att få plats i en bod vid Södra Gröna gången. 

Systrarna Djurberg äger några plantager uppe på Södermalm och anför som argument bland annat att de blivit myndigförklarade, något kvinnliga näringsidkare kunde ansöka om vid den här tiden.

Suppliken renskriven:

Högädle herr Borgmästare
så ock
högädle herrar Rådmän!

Som wi äro ägare åf Twänne plantager, det ena beläget wid Nytorget i Qvarteret Åsen under N:o 8. och det andra i qwarteret Barnängsbacken Större under N:o 3., uti S.t Catharina Församling. Tillsammans utgjörande Fem Tunneland; Så få wi till winnande af en dagelig afsättning af hwad wår jord skall frambringa som ock för en bättre utkomst och framtida bärgning, ödmjukeligen anhålla hos Ädla Collegium, att få rättighet till En Salubod uti Södra Gröna gången, hälst där äro 2ne Lediga.

Wi smickra oss med det hopp, att, som wår aflidne Fader Hr garfware-Åldermannen Carl Djurberg, war känd för en rättskaffens medborgare i samhället, och alltid beredwillig att tjena sina medmenniskor i alt hwad han möjeligen kunde; På dessa anledningar och såsom Borgare-döttrar, hoppas wi njuta den rätt som wid dylika tillfällen kan wänta blifwa oss tillagde; Och enär här till kommer, att wi igenom Kongl. Maijts Nådiga Utslag af den 13de April 1809 blifwit myndige förklarade, tro wi oss äga destomera skäl till wår ödmjuka begäran, som wi derigenom bidraga till den afgift i thy fall staten af oss äskar.

Wi afwakta Ädle Collegii Beslut härutinnan; ock med största wördnad framhärde.

Högädle herr Borgmästens
samt
Ädle Collegii

Ödmjukaste tjenarinnor
Lovisa Ulrica Djurberg
Margaretha Sophia Djurberg
Anna Elisabet Djurberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad