Läs originaldokumentet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för sinnesslöa barns vård - Karl Oskar 8 år intagen på föreningens skola 1896

1870 öppnade Sveriges första riktiga skola för barn med psykiska funktionsnedsättningar. Det var Föreningen för sinnesslöa barns vård som stod bakom skolan. Föreningen, som hade bildats 1869, arbetade för att barn med psykiska funktionsnedsättningar skulle få bättre vård och tillgång till undervisning. 1879 startades också ett seminarium för utbildning av lärare till särskolor.

Från början låg både skolan och seminariet på Norrtullsgatan 16, men flyttade 1911 till Slagsta söder om Stockholm.

Skolan som fungerade som internatskola/anstalt, förde anteckningar om barnen i speciella journaler. Under de 9 år som Karl Oskar var på skolan, kan vi år för år följa hur hans personlighet, kunskaper och utveckling beskrivs.

 

Nr 192

Karl Oskar Lindqist

Födelseår: 1888 d. 28 November

Intagen i Skolan: 1896 d. 30 September

Kyrkoskrivningsord: Stockholm Katarina

Målsman: Fadern Plåtslagaren O.F.V. Lindqvist

Betalningsvilkor: Tredje bet. klassen/Fattigvården/

Normal längd, Ansigtet välbildadt, uttrycket godt, gladt och vaket. Ser och hör bra. Sinnelaget vänligt och fogligt. Talar rent och kan berätta. Har god uppfattning. Har ett år gått i skola, men de kunskaper han der inhemtat äro ytterst ringa – ej en bokstaf  känner han med säkerhet. Kan ej skilja färger. Han kan räkna till 20 och har talbegrepp till 10. Visar fallenhet för slöjd. Hjelper sig sjelf och håller sig snygg.

1897 Gör goda framsteg. Läser med lätthet små enkla ord och förstår det lästa. Är vid Kristendomsundervisninen vaken och intresserad, återger bra och har i allmänhet godt minne. Är fullt säker på talen 1-10 att räkna i rad och praktiskt använda dem.

1898 Gör fortfarande goda framsteg i alla ämnen. Har särskilt lätt för huvudräkning. Han är mer normalt begåfvad än de flesta af de öfriga barnen, men vet sjelf detta och vill gerna bli uppmärksammad.

1899 Läser rent, förstår bra och kan återge det lästa. Gör stora framsteg, är intresserad af undervisningen och mycket vetgirig. Har stor ambition och blir lätt stött. Har lust och fallenhet för snickeri, men tröttnar snart vid ett arbete och vill då hafva något nytt.

1900 Går alltjemt mycket framåt. Känner med välbehag sin öfverlägsenhet bland klasskamraterna, eger stor sjelftillit och vill gerna bli uppmärksammad. Räknar mycket bra, är praktisk och har i slöjd gjort stora framsteg. Visar mer ihärdighet än förut.

1901 I det huvudsakliga lika med föregående år. Är dock i skolan slarfig – känner sin öfverlägsenhet och bryr sig därför ej om att anstränga sig. Hvad ihärdigheten beträffar är den nog stor så snart det gäller ett eget arbete som han gör på lofstunderna – för öfrigt är den allt annat än tillfredställande.

1902  Gör goda framsteg och har blifvit uppflyttad i fjerde klassen – följer bra med utom i innanläsning, i hvilket ännu han är rätt mycket efter kamraterna. Uttrycker sig med stor lätthet och berättar bra. Är snarstucken och gråter lätt vid tillsägelse. Fastän man kan säga att han står högre än kamraterna, kan han sämre än flera af dessa uträtta uppdrag och skickas ärenden, han har svårt att hitta och har föga lust att försöka.  

1903 Har i innanläsning gjort goda framsteg – äfven i öfriga skolämnen. Är mycket road af ritning och tycks ha fallenhet därför. Kan bättre än förr gå ärenden men uträttar dem många gånger slarfvigt; är i allmänhet lat och beqväm.

1904 Lika med föregående år.

1905 Har fortfarande gått framåt, visar i skolan stor ambition och har utvecklats mycket. Konfirmerad vid vårterminens slut. Han är fordrande och oförnöjd och tror, att allt skall bli bättre han bara komma ifrån skolan. Utskrifven d. 1 Sept 1905, då han återkom till föräldrahemmet.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad