Text
Författare: Lennstrand, Viktor Emanuel (1861-1895). Stockholms stadsarkiv

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Viktor Lennstrand växte upp i en frireligiös familj i Gävle. Under universitetstiden i Uppsala blev han dock ateist och började 1888 en livlig kamp mot kristendomens dominerande ställning i samhället. Han flyttade till Stockholm och grundade det Utilistiska samfundet, reste på föreläsningsturné och blev ganska snart åtalad för "hädelse mot Gud", en lagparagraf som inte tillämpats på ett bra tag.

I det här 24 sidor långa tryckta föredraget diskuterar han myndigheternas agerande och rätten att fritt förneka kristendomen:

"Striden antager allt allvarligare former. Vi ha alltid önskat, att den skulle ha afgjorts inom diskussionens område. Vi ha i det längsta hoppats, att man skulle möta oss med skäl och bevis, med förnuftets argumenter, med slutledningens och en ädel bevisförings vapen. Men statens store herrar ha ej velat det så. De hafva i stället gripit till våldet. De hafva kommit framdragande med några gamla lagparagrafer, hvilkas tillvaro folket nästan alldeles glömt bort eller åtminstone aldrig tänkt, att de skulle komma till andvändning mera, lemningar som de voro från de tider, då man resonerade med eld och svärd och till döden straffade de kättare, som vågade lyssna till förnuftets röst och hjertats ingifvelser.

Vi trodde, att slika förföljelser ej mer skulle upprepas, och dock – det måste ju så ske. När vi angrepo så gamla åsigter, är det ju klart att de måste försvaras på det gamla sättet."

Enligt omslaget är talet "hållet i Malmö samma dag förf. frigafs ur fängelset och, återupprepadt i Norrköping, åtaladt af stadsfiskal A. Linden, men utan polisens ingripande återupprepadt vid Lilljans i Stockholm inför 5000 åhörare."

Ville man beställa fler liknande skrifter uppmanades man vända sig till Utilistiska propagandans expedition på Jakobsgatan 28 (i förra fastigheten Loen 10). Bodde man i Stockholm kunde man handla direkt på Nya boktryckeriet på Jakobsbergsgatan 19.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad