Text

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Agitatorn Viktor Lennstrand växte upp i ett frireligiöst hem i Gävle och ville i sin ungdom bli missionär. 1887 hade han helt vänt om och började en energisk agitation mot kristendomen, och gav dessutom ut tidsskriften Fritänkaren. En av de som stödde Lennstrands kamp för ett sekulariserat samhälle var den kände folkbildaren Anton Nyström. Det här brevet från Lennstrand till Nyström är skrivet i Långholmens centralfängelse, där Lennstrand hamnat eftersom ”hädelse” fortfarande var ett brott. Brevet renskrivet:

Långholmen den 27.11.89.

Herr Doktor Anton Nyström!

I nästa nummer af Fritänkaren (n:o 10 för den 15 dec.) ämnar jag utförligt omnämna och på det varmaste framhålla Edert utmärkta och betydelsefulla Kulturhistoriska arbete. Jag kommer dervid äfven att begagna mig af de upplysningar ni i ett bihang till Dagens Nyheter för kort tid sedan lemnade. Jag skall särskilt påpeka arbetets lämplighet till julpresent, och hoppas derigenom i någon mån kunna bidraga till det goda verkets spridning. Skulle ni möjligen tillåta att jag, såsom ett prof på Eder historias intressanta innehåll, meddelade Eder målande och upprörande skildring af inkvisitionens grymheter (del IV: sid: 159-163) ? Om detta tillåtes vore jag tacksam för ett meddelande derom. Tidningen har hela tiden utgått i 3000 ex. och jag fruktar, att vi nästa år måste höja upplagan.

Här gå dagarne temligen fort. Jag är från morgon till kväll upptagen af läsning och skrifning och hoppas vid mitt frigifvande vara bättre rustad att fortsätta striden än förut. En allvarlig opinion mot den härjande reaktionen tycks ju vara under bildning, och med denna opinion bör ju åtskilligt sedan kunna utföras. Det torde ej vara alldeles utan orsak att kyrkans mest framstående äro betagne af ängslan och djup oro. Jag tror att efter en fyra à fem års ihärdigt i den riktning, vi börjat, denna nyuppvaknade radikala folkrörelse kan ha tagit sådana dimensioner att den blifvit en makt, som kan utverka rättigheter åt dem, som hittills varit förbisedda och förtryckta. Jag mottager här både från ut- och inlandet nästan dagligen bevis på de stora sympatier, med hvilka verksamheten följes. Det synes, som om folket alltmer började vakna – myndigheterna hafva väckt det – och blir alltmer personligen intresseradt i den allvarliga rörelse som pågår. Jag erinrar mig de kristna ”väckelserna” på 70-talet, då hela städer, hela socknar voro gripna af de dagarnes ”vigtiga frågor”. Jag tror, att i en ej allt för aflägsen framtid en väckelse af annat slag skall gå genom landet – jag tror ej, att det skall dröja många år, innan en ny entusiasm bemäktigar sig sinnena – en entusiasm för rättvisa och sanning. Och jag är ock öfvertygad derom, att det är af arbetarne nästa stora händelse i verldshistorien skall utföras. Men sinnena behöfva förberedas och revolutionen försiggå der först.

Jag beder Eder framföra min vördnadsfulla helsning till doktorinnan.

Med utmärkt högaktning
Viktor E. Lennstrand

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Socialisten Einar Ljungberg åtalad för kritik av kungen - rättsfall 1909

Socialisten Einar Ljungberg åtalad för kritik av kungen - rättsfall 1909

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud
Tema

Victor Lennstrand blir dömd för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888