Utsnitt ur tidskriften med svartvitt foto av medicinska paviljongen, sett från Polhemsgatan, samt en liten bit av texten
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Beskrivning av Kronprinsessan Lovisas vårdanstalts nya barnsjukhus - ur tidskriften "Hvar 8 dag" 1899

Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn invigde sitt nya sjukhus vid Polhemsgatan år 1899. Veckotidskriften Hvar 8 dag beskriver Stockholms ”nya storartade sjukhus” i november samma år. 

Vi får veta att sjukhuset är färglagt i vitt och rött (citat:) ”Det hvita, eleganta byggnadskomplexet är byggdt i en viss blandad gotisk stil med höga trappgaflar och rödmålade fönsterkarmar.” Enligt artikeln är sjukhuset (citat:) ”naturligtvis inredd på det mest tidsenliga sätt, i fråga om såväl sjukhusafdelningarne som ekonomilokalerna.” 

Texten ger en viss inblick i hur inredningen anpassats för barnen (citat:) ”De stora utspringande tvärflyglarna inrymma stora, präktiga sjuksalar, där en mängd små, eleganta järnsängar stå i långa rader. Innanför sjuksalarne äro lekrum för konvalescenterna, möblerade med stora, men mycket låga bord med små dockskåpsstolar.

Beskrivningen av barnsjukhuset ingår i artikeln Från vår vackra hufvudstad, som också tar upp andra byggnader i Stockholm. De två sidorna som behandlar sjukhuset finns skannade under ”Dokument”. Artikeln innehåller ett foto av sjukhuset, längst ner på sidan 132. Fotot visar den medicinska paviljongen. 

Hela beskrivningen av sjukhuset

Nedan följer citat av hela den del av texten som handlar om sjukhuset:

"I slutet af innevarande månad står det nya storartade sjukhus, som uppförts för ”Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn”, färdigt att tagas i bruk. Den välkända kliniken har, som bekant, hittills haft sitt hem vid Handtverkaregatan. Det nya sjukhuset är beläget vid Polhemsgatan mellan Bergs- och Kungsholmsgatorna, med fasaden åt den förstnämnda. Det hvita, eleganta byggnadskomplexet är byggdt i en viss blandad gotisk stil med  höga trappgaflar och rödmålade fönsterkarmar. Etablissementet innehåller trenne parallelt löpande huslängor, sammanbundna medels en korridor. Anstalten, hvars öfverläkare som bekant är Jonas Waern, är naturligtvis inredd på det mest tidsenliga sätt, i fråga om såväl sjukhusafdelningarne som ekonomilokalerna. 

Af de förra har den medicinska afdelningens paviljong sin inredning färdig sedan ett par veckor. De stora utspringande tvärflyglarna inrymma stora, präktiga sjuksalar, där en mängd små, eleganta järnsängar stå i långa rader. Innanför sjuksalarne äro lekrum för konvalescenterna, möblerade med stora, men mycket låga bord med små dockskåpsstolar. Längs korridorerna, såväl i undre som öfre våningen, äro en  hel rad smårum för en à två patienter och vid korridorens midt har sjuksköterskan sitt rum, enkelt men hemtrefligt möbleradt. Här finnas äfven badrum och toalettrum samt ett s. k. [så kallat] terum, där lättare anrättningar kunna tillredas.

Å den kirurgiska afdelningen äro rumsarrangementen alldeles desamma. Här finnes dessutom ett högt, ljust operationsrum med stora fönster och ett skylight, som släpper in ljuset äfven ofvanifrån. 

Byggnaderna hafva samtliga uppförts av firman Lindståhl & Törnqvist efter ritningar af hofintendenten Kumlien samt ha förutom inredningen kostat omkring 600,000 kr.

Mellan byggnaderna finnas ett större fritt område, där sandgångar och planteringar komma att arrangeras till promenad och lekplatser för de små konvalescenterna. 

Från den vackra anstalten har man för öfrigt en rent af storslagen utsikt öfver större delen af Kungsholmen. Långt borta bakom alla hustaken ser man kyrktornen inne i staden och å Norrmalm resa sina spiror mot skyn.

De små sjuka barnen ha här ute fått ett i alla afseenden präktigt hem, som är en verklig prydnad och stolthet för vår hufvudstad."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad