Text
Författare: Lundin, Johanna Christina, Norra förstadens västra kämnersrätt, Fogelström, A. D.. Stockholms stadsarkiv

Pigan Lundin stämmer husbonde med påstående att hon fått sparken på felaktiga grunder

I november 1846 får pigan Johanna Christina Lundin sluta sin tjänst hos musikdirektör Johan Wilhelm Söderman och hans hustru. Lundin tycker inte det hela gått rätt till och stämmer sin husbonde. Här är rättegångshandlingarna från Norra förstadens västra kämnärsrätt renskrivna:

Lundin, Johanna Christin / Söderman, Johan Wilhelm 

1846 den 26 November

Närvarande:

Ordföranden Herr Rådman Almgren
Primarie Kämnären Lindström
t.f. Notarien Fogelström 

S.D. Till denna dag hade Pigan Johanna Christina utverkat sig stämning å musik Direktören Johan Wilhelm Söderman med påstående som innefattas uti en till Kämnärsrätten ingifven så lydande ansökning:

Till Stockholms Stads Högtärade Kämners Rätt!

Hos Högtärade Rätten får jag i ödmjukhet anhålla om Laga kallelse och Stämning, å Musikdirektören Söderman i om ansvar, för det han förliden Måndag den 16:de dennes utan någon å min sida förverkad ordsak mig från dess tjenst borrtkörde, samt att han för dätta sitt olagliga förfarande, måtte åläggas till mig utbetala kåst och Lön till den 24:de nästkommande Aprill. Skulle Husbondefållk på sådant sätt få behandla sine tjenare det vore grufligt svårt, hällst nu emot den instundande Vintern och i synnerhet då man ej har några släcktingar och anhöriga att trygga sig till.

Jag vågar håppas om Högtärade Rättens godhetsfulla behjertande med min svåra belägenhet.

Fri och öpen talan förbehålles jemte ersättning för Rättegångs kåstnad.

Stockholm den 18:de November 1846.

Johanna Christina Lundin

Olika tjänstemän har lagt till:

Söderman bor i huset No 1 Ladugårdslands Storgata

Samt:

Stämd af Westerström och Rundqvist den 25 November 1846 

Wid målets företagande inställde sig Parterne å ömse sidor personligen, derwid och sedan ofvanintagna ansökning blifvit uppläst, Käranden, under  hufvudsakligt åberopande af densammas innehåll, på derom framställde frågor, upplyste att hon blifvit städslad af Svaranden uppå ett halft års tid, räknadt ifrån den 28 sistl. October samt att lönen warit öfverenskommen till 30 Rd Rgs för året, inlemnande Käranden en så lydande skrift

Ödmjukaste anförande till Protocollet

Uti målet mellan mig, å ena, och Musikdirecteuren Söderman å andra sidan, får jag härmed ödmjukast anföra följande.

1mo Om någonting skulle räknas mig till fel, af hvad ordsak Herr Söderman mig så behandlat som i min till Rätten lämnade Stämning utvisas kan ej vara någonting annat, än att då Herrskapet Söderman Söndagen den 15:de dennes skulle omkring kl. 7 på aftonen bortgå, blef jag tillsagd att stänga Förstugudörren efter dem, hvilken tillsägelse jag genast efterkom, men innom en kort stund derefter återkom Fru Söderman; och påstod att dörren varit ostängd, af hvad ordsak jag erhöll bannor, hvilka jag välförtjent mottog – men mårgonen därpå kom Fru Söderman uti köket och med hårda ordalag tillsade att genast göra mig färdig att flytta, emedan hon ej kunde vara belåten med en så opålitlig tjenare. Jag blef af hännes hårda ord och tillsägelser alldeles förlägen, ty om händelsevis dörren ej tagit i lås, då jag stängde den, så var det då för det första ej så sent på afton, och för det andra kunde väl felet blifvit på annat sätt försont, än att [invikt ord] blifva ur tjensten kjörd.

2da En stund derefter utkom  Herr Söderman och [hade] en papperslapp i handen och tillsade mig att genast der underskrifva mitt namn, hvilket jag dock vägrade emedan jag hvarken kan skrifva eller läsa skrifvit, men slutligen blif jag tvingad att blått sätta ett streck i stället för namnet – men hvad den lappen innehöll kan jag ej veta.- Och sedermera då ingenting vidare hjelpte utan bums flytta, så bad jag Fru Söderman, att åtminstone min kjista skulle få stå qvar åtminstone till aftons, men det blef mig förvägrat utan om jag ej genast den tog den så skulle hon blifva utkastad; hvilket jag tyckte var nästan hårdt.

3de I händelse Herr Söderman ej vill återtaga mig i sin tjenst, så får jag hos Högtärade Rätten förnya min gjorde anhållan det Herr Söderman måtte till mig utbetala mat och Lön till den 24de nästlidna Aprill, till hvilken tid jag Lagligen är Städslad. Och i öfrigt öfverlämnar jag dätta mål till H. Ä. Rättens rättvisas behandlande och tilltror jag mig vinna den rätt jag möjligen kan påräkna.

Stockholm den 26te November 1846

Johanna Christina Lundin

Musik Direktören Söderman förmälte härefter på gifven anledning, att då han, måndagen d. 16 denna månad, i anledning deraf att Pigan Lundin, uppå henne föregående dagen tilldelta föreställningar rörande underlåtande att tillstänga dörrarne, svarat sturskt och näsvist, förehållit henne detta sitt uppförande med tillsägelse att framdeles rätta detsamma, hade Lundin förklarat sig dertill fullkomligt obenägen samt anhållit att häldre få lemna Södermans tjenst; att Söderman uppsatt detta förklarande skriftligen samt låtit Pigan Lundin, efter det skrifne trenne serskildte gånge blifvit för henne uppläst, underteckna densamma med sitt bomärke, bestridande Söderman Pigan Lundins påståenden om hennes återtagande i tjensten samt yrkanden om ansvar och ersättning för dess skiljande derutur, med anhållan att Capitainen Niklas Kronholm måtte höras öfver det af Pigan Lundin undertecknade skriftliga bevis som nu inlemnades och war af följande innehåll

 

 Att jag Johanna Christina Lundin, som tjent hos Direktör J. W. Söderman sedan den 27 October detta år, på egen begäran denna dag blifvit från denna min tjen st frigjord, intygas härmedelst. Stockholm den 16 Nov 1846.

Johanna C. Lundin

ICL (Lundins bomärke)

Att Pigan J. C. Lundin hvilken ej kan skrifva egenhändigt tecknadt sit bomärke intygas af
N. Cronholm

Coopw. Capitain

Sedan Pigan Lundin erinrat att då den nyssingifne skriften icke blifvit för henne uppläst förrän efter det hon af Käranden förmåts att underteckna densamma, något avseende icke måtte derå fästas enär hon, som icke kunde läsa skrifven stil, vid undertecknandet af bomärket, varit om innehållet okunnig, fick Capitain Kronholm nu hos Käranden tillstädes framträda och då något jäf emot honom icke anfördes eller kunde utrönas aflägga den wanliga vittneseden, hvar efter han, warnad för dess missbruk berättade, att han varit närvarande vid det tillfälle d. 16 i denna månad då den af Söderman nu företedde skriften af Pigan Lundin undertecknades dervid så tillgåts att, sedan skriften, som hvarit af Söderman förut uppsatt, blifvit flere gånger för henne uppläst, Lundin, som icke haft något att deremot erinra, under densamma tecknat sitt bomärke, upplysande Kronholm på fråga, att vid berörde tillfälle Mamsell Ellenberg äfven warit närvarande.

Då Pigan Lundin nu fortsatte att sitt förra bestridande rörande skriftens uppläsande beslöt Rätten, wid bifall till Södermans begäran om mamsell Ellenbergs hörande en annan dag, att uppskjuta målet till torsdagen d. 3 nästkommande December kl. 11. fm. då Parterne borde återkomma och Svaranden, enligt åtagande medhafva mamsell Ellenberg. Afträdde.

Den 3 December

Närvarande som förut

S. D. Wid återföretagandet af det ifrån den 26 nästl. November uppskjutne stämningsmålet emellan Pigan Johanna Christina Lundin och Musik Direktören Johan Wilhelm Söderman , inställde sig Parterne å ömse sidor personligen, äfven som mamsell Therese Elmberg, om hvars inställelse Svaranden föranstalltat.

Då jäf emot mamsell Elmberg icke anfördes eller kunde utrönas fick hon nu aflägga sanningseden, om hvars vigt och medförande förbindelse hon tjenligen erinrades, hvarefter hon hördes och berättade, att hon, jemte Kapten Kronholm, varit närvarande då Lundin med sitt bomärke undertecknat det af Söderman till Rätten ingifvne, för vitnet uppvisade betyget, samt att Lundin hvarken då eller då betyget 3ne gånger förut för henne upplästes deremot gjort någon invändning.

Då Parterne icke hade något vidare att anföra fingo de afträda under Rättens öfverläggning till följande för dem åter inkallade afsagde

Utslag

Kämnersrätten finner, vid det upplysta förhållandet att Pigan Lundin frivilligt undertecknat det af musik Direkt Söderman företedde bevis derom att hon på egen begäran lemnat Södermans tjenst, skäligt de af Pigan Lundin framställde påståenden att ogilla.

Efter det besvärshänvisning blifvit meddeld afträdde Parterne.

In fidem

A.D. Fogelström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad