Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Pigan Anna Holmberg stämmer husbonden Danell för olagligt avsked - rättsfall 1842

Den 13 juli 1842 inkom en stämningsansökan från pigan Anna Holmberg till Kämnärsrättens tredje avdelning. Enligt sin skrivelse hade hon blivit olagligen avskedad av sin husbonde, verkmästare Danell, som dessutom skulle ha misshandlat henne och förvägrat henne att hämta sin egendom. Anna Holmberg vill nu ha upprättelse och ersättning för sina besvär. Enligt tidens lagar och seder anställdes tjänstefolk med ettåriga kontrakt. Anna Holmberg vill därför ha ut lön och ersättning för mat för resten av kontraktstiden av Danell. Stämningansökan renskriven:

Till Stadens KämnersRätt

Jag antog tjenst den 14 sistl. Mars enligt orlofssedelns innehåll hos verkmästaren Danell, som bor uti huset No 49 på Skvalbergsgatan å Ladugårds landet. Denne elake och besvärlige Husbonde har mig slagit ock illa behandladt under den kortta tid jag varit i tjenst hos honom.

Den 7de siste Juniï; Vräkte Danell mig, utan fog utur min tjenst och med våld trugade mig taga min orlofsedel, icke nog dermed, då jag kom och ville afhämta min Dragkista, som med sina 3ne lådror stod olåste, då utmotade Danell mig och den karlen, jag hade med mig för att afhämta Dragkistan. Jag förnyade åter mitt ärende, att taga min Dragkista, då kom Danell mig till mötes och fattade mig uti armen och kastade mig ut genom porten och yttrade packa dig luder din väg! Jag måtte, då stämma den Gudlösa menniskan Danell; målet har förevarit i KämnersRättens 2 dra afdelning.

Lördagen den 9 siste Juliï, derstädes Rätten föreståndigade samt föreslog, att om jag oföehindrat får ut min Dragkista och alla mina i den samma befintliga klädespersedlar, så skulle jag dermed vara belåten, jag öfverröstades, att dermed låta bero; men med det förbehåll att Danell utan vägran lät mig få ut min bemälte Dragkista samt, att inga klädespersedlar utur densamma blifvit borttagne. Rätten ålade Danell att oförhindrat utlämna min Dragkista jemte alla diverse mig tillhöriga saker. Samma förbemälte dag eller den 9 siste Juliï, gick jag på Rättens tillsägelse till Danell, att afhämta min Dragkista; vid undersökning befants en mig tillhörig ny klädning borttagen utur Dragkistan m. m. af sådant förhållande kunde jag icke hämta Dragkistan derifrån, hälst, som Danell tagit densamma i sin disposition och varit olåst. Vid sistbemäldte tillfälle bemötes jag på ett högst nedrigt sätt utaf min besvärlige Husbonde Danell, att han spottade mig i ansigtet ock vägrade lemna mig mina saker, som Rätten befallt Danell, att utan vägran genast utlemna min Dragkista jemte allt hvad som mig tillhörde! I slikt fall Danell det vägrade ock något af mina persedlar befants vara borttagit tillsade Rätten mig, att återkomma ock afgifva besked påföljande måndag den 11e sistl. juliï; hvilket förhållande jag på bestämd sistbemälte dag hos Rättens Notarius, som hade målet anmält, och som gaf mig det svar, att, som å mitt förbehållna medgifvande målet var bilagdt. Och Danell sig, så betedt mot Rättens föreliggande; och deraf tillsade Notarien mig att uttaga ny stämning å Danell.

Alltså föranlåtas jag, att åter i samma sak hos KämnersRätten anhålla om laga stämning och kallelse å Verkmästaren Danell med yrkande
1o: att Danell måtte af Rätten förpligtas, att genast utan vägran utlemna min ofvanbemäldte Dragkista med alla der mig i den samma inneliggande tillhöriga diverse persedlar och ansvara för, om någott befinns bortkommit;

2o: yrkas, att Danell måtte hos Rätten åläggas utgifva till mig min betingade lön 20 RD [svårtydd valuta] för halfåret räknadt ifrån den 14de sistl. mars till den 14 September.

3o: yrkas, det Danell måtte åläggas skyldig att till mig utgifva kostpenningar för hvarje dag af halfåret, så långt legostämmotiden varar med  36 [svårtydd valuta] som utgör tillsammans tagit 90 RD [svårtydd valuta] då den betingade lönen förestående tillägges 110  RD [svårtydd valuta].

4o: yrkas, det Danell måtte böta för det han efter egit erkännande mig slagit så ock för det flera ytrrade skälsord emot mig. Rättegångs kostnader fordras för skrifbesvär 4 förspilda dagar m. m. tillsammans 12 [svårtydd valuta]

Öpen talan förbehålles uti det som till saken hörer ock kan få gemenskap.

Anna Holmberg

Såsom vittne till sakens upplysning Jonas Rydell Smeds Gesell bor på Skvalebergsgatan huset No 27 – Madam Gross bor på Tullgatan No 8 å Ladugårdslandet – Madam Svensson Dito Garfvare Gesellen Sundströms Fästeqvinna bor i Danells gård huset No 49 Skvalebergsgatan å Ladugårdslandet.

Som synes hade fallet redan varit uppe tidigare i Kämnärsrättens andra avdelning, vars protokoll i målet från, veckan innan, den 5 och 9 juli 1842 du kan läsa här. Rättsförhandlingen den 16:e juli blev därför kort då målet sköts tillbaka till andra avdelningen. Här är dock protokollet här renskrivet:

Holmberg / Danell

1842 den 16de Juli 

Nde: Rättens Ordförande Herr Lagman Harlingson
Prim. Kämn. Herr Häradshöfdingen Schönmeyr
Vice Notarien Helsingius 

S.D. Till denna dag hade Sillpackaren Carl Adam Holmbergs Enka Anna Helena Holmström erhållit stämning å Werkmästaren Johan Danell i anledning af en till Rätten ingifven så lydande ansökning: Tit: Jag antog tjenst den 14de sistl. Mars etc”

Wid uprop af målet infunno sig kdn [käranden] personligen, hvarefter sedan ofvanintagne stämningsansökning blifvit upläst, Sdn [Svaranden] ingaf Kämners Rättens 2dra afdelnings protocoll hållet den 5te och 9de i denna månad, hvaraf inhämtades att sedan Enkan Holmberg yrkat bland annat Danell utbekomma en henne tillhörig dragkista, med deruti förvarade persedlar, förevarit ofvanbemälte dagar, hade Pn [parterna], emellan träffats den öfverenskommelse att kdn, emot det att Sdn förbandt sig till henne utlemna hennes dragkista med öfriga tillhörigheter, återkallat stämningen, under förbehåll, att om något af dessa sednare skulle saknas få ånyo instämma sin talan, vid hvilken öfverenskommelse Rn funnigt skäligt att låta bero.

Med stöd af 6 § 2 mom i den för kämnersrätten i Sthlm utfärdade arbetsordning samt med anledning af hvad KRn 2dra afdelning den 9de i denne månad förklarat meddelades den anvisning att de i händelse af befogenhet, ägde å KRns 2dra afdelning sig anmäla för att derstädes få målet ånyo handlagt. Afträdde.

In fidem
Helsingius.

Vill du veta hur det gick för Anna Holmberg? Då får du åka till Stockholms Stadsarkiv och se efter om fallet åter togs upp i Kämnärsrättens andra avdelning efter den 16:e juli år 1842.

"Sqvalbergsgatan" hade ungefär samma sträckning som norra Grev Turegatan har 2011.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad