Pigan Carina Anderssons stämningsansökan undertecknad den 9 juni 1836.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Piga stämmer sin matmoder för olagligt avskedande

Förolämpad, knuffad, ryckt i håret och utkörd från hushållet av sin matmoder. Så beskriver kökspigan Carina Andersson händelserna som fick henne att stämma Christina Maria Svedmark.

I det renskrivna protokollet här kan du följa rättegångsuppgörelsen mellan dessa två kvinnor:

1836 den 16 Junii 

Andersson / Svedmark

Närvarande:
Herr Rådman Holm
Notarien Hager
v. Not. Bergman

S. D. Till denna rättegångsdag hade Pigan Carin Andersson utverkat sig stämning uppå sin matmoder Näringsidkerskan Christina Maria Svedmark i påstående, som innefattas i följande stämnings memorial: Litt A.

Litt A lyder:

Hos Välädle Rätten får jag ödmjukast anhålla, om Laga Stämning och Kallelse å Närings Idkerskan Johanna Maria Svedmark, i anledning af följande händelse.

Sistledne Tisdags afton den /de dennes Kl. ½ 10, då jag var stadd i de plickters utöfvande, jag såsom Kökspiga hos Fru Svedmark var skylldig fullgjöra, öfverfallde nämnde fru, utan skäl mig, utskuffade mig ur köket, samt yttrade, gå din väg ditt sakramentskade luder, du Spinhus luder, du har burit tunnan; Dagen därefter, eller onsdagen den 8de Dennes, blef jag utan den minsta orsak utur min hos nämnde fru innehafde tienst Körd och Vräkt, utan att ärhålla den rätt jag såsom tjenstejon äger att af Husbondefolck fordra; Jag har och vid flera tillfällen blifvit illa behandlad både med skuffningar och ryckningar i håret af nämnde Fru; Af denna anledning får jag hos Välädle Rätten Ödmjukeligen anhålla, det bemälte fru, måtte åläggas att genast till mig Utbetala Lön och Kost till fardag den 24 October 1836, utan att jag vidare måtte åläggas hos henne tjena, äfven hon fälles till Laga ansvar, för det behandlingssätt, samt oqvedes ord hon mot mig fällt; samt med 6 Rd, 32 Sh Bco ärsätta mig för denna Rättegångs Kostnad; Om fri och öppen talan ödmjukeligen anhålles, äfven-som wittnens afhörande i händelse så påfordras.

Stockholm den 9 juni 1836
Carin Andersson
Tjenste piga.

Protokollet fortsätter:

Wid upprop af målet, inställde sig Parterne, å ömse sidor, personligen, af hvilka Andersson, efter stämningens upläsande, införde, att hon, som sedan vårflyttningen detta år varit i Enkan Svedmarks tienst, deri hon är stadd på ett års tid med 45 Riksdaler Riksgälds i lön på helt år, flere särskildte gånger blifvit af sin matmoder, som är boende i Mäster Samuels gränd hos her å malmen, på det högsta oqvädad och illa behandlad, utan att Andersson visste med sig sjelf att hafva  ådagalagt ett sådant upförande, att matmodern derutaf kunnat hämta anledning till sitt förhållande; och hade Andersson i anledning häraf icke kunnat, ehuru det för henne nu vore obehagligt, underlåta att emot Svedmark åtal anställa, dertill hon dock synnerligast blifvit föranledd af det Parterne emellan tisdag aftonen, den 7 dennes, timade upträde, då Svedmark, utan någon af Andersson gifven anledning emot henne fällt de stämningen uptagne tillmälen, samt derjemte tillsagt henne afflytta, utan att Andersson sin lön godtgöra; Emedan ock Andersson nu förnya sine i stämningen väckte påstående, så väl om ansvar å Svedmark för detta hennes förfarande, som om utbekommande af ett halft års lön, räknadt ifrån den 24 sistl. April till den 24 nestlidande betalas.

Till svaromål härå förmälde  Enkan Svedberg, att allt hvad Andersson så väl genom den uttagne stämningen som sitt mundteliga andragande sökt att henne till last lägga, helt och hållet vore mot sanna förhållandet stridande, utan Andersson hade deremot sjelf varit densamma, som kunnat gifva Svedmark skälig anledning till Rättegångs anställande, enär hon, i sina göromål varit högst försumlig och på Svedmarks tillrättavisningar, hvilka alltid med foglighet framställts, merendels varit gensvarig och synnerligast vid åtalade tillfället då hon kallat Svedmark ”Ditt Sacramentskade långa Krögarluder”, hvarförutan Andersson icke, såsom hon föregifvit, blifvit utur tjensten vräkt, utan hade hon deremot sjelvvilligt öfvergifvit tiensten; derföre ock Svedmark till alla delar bestred käromålet, häldst Andersson dessutom på sin lön redan utbekommit 5 eller 6 Riksdaler.

Då rätten härefter sökte att förlikning Parterne emellan åvägabringa, kommo de sluteligen efter långt trätande, så öfverens att Svedmark skulle till Andersson utgifva femton Riksdaler Riksgälds samt för henne låta utfärda en förtient orlofssedel; hvaremot Andersson vore från Svedmarks tienst skiljd och stämningen återkallad; Wid hvilken Parterne emellan träffade och för dem utur protocollet uprepade förlikning Rätten lät bero. Afträdde.

Catharina Maria Svedmark hade sitt hushåll i kvarteret Adam och Eva, i den del av kvarteret som vetter mot Mäster Samuelsgatan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad