Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Pigan Johanna Rydberg på rymmen från sin matmoder

I juli 1827 flyr pigan Johanna Rydberg från sin matmoder änkan Fagergren på Södermalm. Hon hittas av polisen i ett hem på Luntmakargatan. Rapporten renskriven.

Rydberg

Den 20 Julii

S.D. Rapporterade Polisgevaldigern Hellström, att sedan, förleden gårdags afton till hans kunskap kommit att en lös och ledig qvinsperson uppehållit sig hos Tornväktaren Ljungstedt och Enkan Johanna Ljunglöf, begge boende i Huset No 15, qvart. Moraset vid Lundtmakaregatan på Norr, så hade han sig dit begifvit, då nämnde qvinsperson på tillfrågan uppgifvit sig heta Johanna Rydberg, och hafva varit i tjenst hos Parmätare Enkan Petronella Fagergren, som bor i Huset No 21 & 22 vid Högbergsgatan å Södermalm, hvarifrån hon  olofligen bortgått; i anledning hvaraf, och som Fagergren till Kgl. Policekammaren inlemnat en efterlysning å bemälde Rydberg, af innehåll att hon d. 13 Junii, efter begången otrohet, från Fagergren afvikit, så hade Hellström insatt Rydberg i förvar i Castenhofshäktet och vid vanl. vite kallat Ljungstedt och Ljunglöf att till idag kl. 10 f.m. i Kgl Policekammaren sig infinna, då Rydberg blifvit från häktet uppförd, och Enkan Fagergren är tillsagd att vara närvarande.

Wid upprop af målet förkommo jemte Gev. Hellström, Tornväktaren Ljungstedt samt Enkorna Ljunglöf och Fagergren, hvilken sednare, efter det Rydberg blifvit från häktet inställd, uppgaf det denne varit i tjenst hos Fagergren sedan den 1 sistl. Maji och under denna tiden stundom uppfördt sig otidigt emot Fagergren, samt äfven en gång, då hon blifvit skickad till Slagtare Huset, att derstädes köpa fläsk, och i sådan afsigt bekommit 2 RD. Bco, nämnde pgr [pengar] förstört och derpå, hos en Fru vid namn [svårtytt namn], som har bod i Slagtarehuset på Fagegrens räkning tagit fläsk, hvarföre F. sedermera blifvit debiterad, och hade Rydberg, då F. härföre gjort henne föreställningar, svarat med otidighet, samt den 13de derpå följde Junii olofligen bortgått, hvarpå Fagergren den 15 i nämnde månad till Policekammaren inlemnat ofvannämnde efterlysning.

Pigan Rydberg, som befanns vara liten till växten, med mörka hår och ögon, uppgaf på tillfrågan att hon, som förut tjent hos en Grosshandlare vid namn Pettersson den 1 Maji innevarande år kommit i tjenst hos Enkan Fagergren, hos hvilken hon i anseende till F. elaka behandlande icke kunnat längre qvarstadna och beträffande den henne af Fagergren gjorde tillvitelse att hafva för henne förskingrat pengar, påstod Rydberg, det hon nämnde Två Riksdalers-sedel förlorat, och derföre varit nödsakad att begära på credit det fläsk, till hvars uppköpande hon erhållit pengar, samt hon icke vågat för Enkan Fagergren upptäcka rätta förhållandet, hvilken uppgift R. ihärdigt vidhöll, oaktadta f Överståthållareämbetet föreställd osannolikheten häraf, äfvensom hon bestred det hon någonsin varit otidig emot Enkan Fagergren.

Tornväktaren Ljungstedt, som härefter afhördes, uppgaf det han emottagit Rydberg endast på Enkan Ljunglöfs uttryckliga försäkran det hon ägde tillstånd att uppehålla sig hvar hon ville, hvarpå Ljunglöf, härom tillfrågad, förklarade det Rydberg för henne uppvisat åtskilliga betyg af nämnde innehåll, hvaraf L., som med henne förut haft någon bekantskap, blifvit bevekt att låta henne bo hos sig, samt äfven öfvertalat Ljungstedt härtill.

Gev. Hellström framlemnade härpå åtskillige från Rydberg anhållne, henne tillhöriga betyg, utgifna dels af personer hos hvilka hon uppgifvit sig hafva tjenst, dels sådane som hon förmälde sig sjelf hafva låtit skrifva, hvaribland en af innehåll, det hon ägde tillstånd att bo hvar som heldst och undertecknad med bokstäfverne o.w.g. hvilken hon, på tillfrågan uppgaf det en vid namn Wahlqvist på hennes begäran skrifvit, i afsigt att hon den samma i Policekammaren  uppvisa för att få påtecknadt ofvannämnde tillstånd, och att nämnde bokstäfver voro begynnelsebokstäfverne af Ws namn. Bemälde Wahlquists yrke och öfriga omständigheter förmälde Rydberg sig icke känna vidare, än att han förleden gårdag hade bortrest, men hvart kunde hon icke upplysa.

Överståthållareämbetet beslöt i anledning häraf att till nästa dag uppskjuta fortsättningen af detta mål, och anbefalldes Gev. Hellström att i Rydbergs gömmor efterse, huruvida någon af de nu, såsom saknade uppgifter klädespersedlar, voro till finnandes, hvarefter Rydberg till häktet återfördes.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad