Text
Författare: Södra förstadens kämnärsrätt, Christina Persdotter. Stockholms stadsarkiv

Piga stämmer husbonde efter att ha förlorat sin dragkista

Hösten 1847 stämmer pigan Christina Persdotter sin förre husbonde traktören Hagström. Tvistemålet tas upp Södra förstadens kämnärsrätt efter att Persdotter skickat in en stämningsansökan med följande lydelse:

Till Stockholms Stads Högt ärade kämners Rätt

Som jag förliden vår var uti tiänst Hos Herr Träktören Hagström Boende uti Dödgräfvare gränden Huset No 21 ock vid min afflyttning ärhöl jag tillstånd af herr traktören, att min igänlåsta Dragkista skulle få qvarstå uti hans förvar till Däs Jag Siälfv Dän Samma afhämtar, män vid min återkomst förebar Traktören att 2ne kalar Dän Samma Redan afhämtat, men Dänna upgift synes mig något bisönerlig, Emädan Ej någon så Dan öfverenskommelse mällan Herr hagström ock mig ägt rum att Dänsamma skulle få aflämnas till någon annan än till mig Siälfv; ock nu som Herr Traktör Hagström för näkar att antingen till rätta skaffa mig min Dragkista lika Dan Dän befans Då Jag af flyttade. Ej häller vil mig dän samma got giöra att så för Jag hos ärade rätten anhålla om laga kallelse och stämning å Herr Traktör Hagström mäd Påstående Dät han måtte åläggas till mig genast återlämna min Drag kista i samma skik han Dän tog till förvar i annat fal mig Dän samma mäd [pen]gar got giöra Enlig nedan stående upgift och värde samt ärsätta mig min Rättegångs kostnad fri och öppen talan uti målet samt vitnens hörande om så på fodras för behålles.

Stockholm Dän 6 September 1847
Christina Pärs Dotter
Piga

Sedan följer Christina Pärsdotters lista över de föremål anser sig ha förlorat. Hennes värdering av sakerna är delvis insprängda i pärmen och är inte med i renskriften. 

En Brun målad Dragkista af fure
En blusklädning af bomul
1 Råk [= rock] af ylle
1 tiorl [= kjol?] af stub tyg
3 lintyg
3 förkläden af bomulstyg
Ett dito af kartun
3 halstubar af bomul
1 Randig Siden Scarlätt
3 mindre nästukar
3 Par  bomuls Strumpor
1 Par Do. Af ul
1 Vintermössa af kulört yllegarn
Ett negleske af tyll
Dewärse böker

Den 17 september möts parterna i rätten. Rättegångsprotokollet lyder:

Den 17 september 1847 

Närvarande:
Rättens Ordförande, Hr Rådmannen Schönmeyer,
Pr. Kämnären Jacobson
Notarien Uppling. 

S.D. Pigan Christina Persdotter hade till denna dag undfått stämning å Tracteuren A. Hagström, med påståenden, enligt följande d 13 i denne månad till Rätten ingifne ansökning: ”Till etc. Som jag förliden vår” etc och bifogades härvid följande ”Nota. En brunmålad dragkista” etc.

Vid upprop af målet infann sig Käranden personligen och för Svaranden Commissionairen Olof Niclas Tillgren, enligt fullmakt.

Sedan stämningsansökan blifvit upläst, förmälte Käranden; att hon, som till sistlidne vår tjenat hos Tracteuren Hagström, vid afflyttningen från honom d. 28 nästl April, i hans vård qvarlemnat sin dragkista med inneliggande de uti ofvanintagne förtekning upräknade persedlar, för att af Hagström förvaras intilldess hon anmälte sig för att afhemta dragkistan, hade Hagström föreburit, att annan person två dagar förut bortfört den; att lådorna till dragkistan varit låste, samt att de persedlar, desamma innehöllo, icke blifvit, vid öfverlemnandet till Hagström för honom genomgångne och upräknade.

Svarandeombudet anförde, att Pigan Persdotter, då hon lemnat sin tjenst hos Hagström, måst genast förfoga sig till Barnsängshuset Pro Patria, hvilket förhållande varit orsaken att hon fått qvarlemna sin dragkista hos Hagström, som likväl icke åtagit sig någon vård af eller ansvarighet för densamma, hvars innehåll Hagström ej eller haft sig bekant; Och hade vid pass en vecka derefter Persdotters fästman, en person vid namn Ljungdahl, infunnit sig och, under föregifvande af updrag från Persdotter, afhemtat dragkistan; kunnande ombudet, icke medgifva att meranämnde dragkista innehållit de persedlar, som finnas å förtekningen upförde, förrän Käranden sådant lagligen styrkt.

Pigan Persdotter sade sig icke hafva anmodat Ljungdahl att afhemta dragkistan och visste hon för närvarande icke hvar Ljungdahl funnes; anhållande hon att på en annan dag styrka, att Hagström åtagit sig förvara kistan, intilldess hon sjelf afhemtade densamma; och blef af denna anledning vidare fortsättningen af målet uppskjuten till Måndagen d. 4 nästkommande October kl. 10 f.m., då Parterne borde hit återkomma. Afträdde. 

Den 4 October.

Närvarande som ofvan.

S.D. Vid uprop af målet emellan Pigan Persdotter, å ena, och Tracteuren Hagström, å andra sidan, tillstädeskom Käranden personligen för Svaranden dess förut hafde ombud, Commissionairen Tillgren; anhållande Käranden att till vittne i saken till annan dag hitkallas pigan Hedvig Christina Helsing, med bifall hvartill vidare fortsättningen af målet upskjöts till Måndagen d. 11 i denna månad kl 10 f.m., då Parterne borde hit återkomma, och skulle till samma tid pigan Helsing kallas att sig infinna. Afträdde.

Den 11 October.

Närvarande som ofvan.

S. D. Vid återföretagande af upskjutne målet emellan Pigan Persdotter, å ena, och Tracteuren Hagström, å andra sidan, tillstädeskom Käranden personligen och för Svaranden dess förut hafde ombud, Commissionairen Tillgren; anhållande den förstnämnde att nu tillstädesvarande pigan Hedvig Christina Helsing måtte varda såsom vittne i saken hörd; och som jäf emot henne hvarken anfördes eller kunde utrönas; så fick hon aflägga vittnesed, om hvars vigt hon erinrades, hvarefter hon hördes och berättade, att hon tjenat hos Tracteuren Hagström vid samma tid, som pigan Persdotter derstädes varit tjenst, och hade hon hört denna sistnämnda, vid sin afflyttning från Hagström, anhålla hos denne att få qvarlemna sin dragkista under någon kort tid och intilldess hon afhemtade densamma, och hade Hagström härtill lemnat sitt samtycke; till följd hvaraf dragkistan blifvit af Pehrsdotter qvarlemnad.

Svarandeombudet ville icke bestrida, att dragkistan blifvit med hans hufvudmans samtycke qvarlemnad, men förnekade likväl att Tracteuren Hagström åtagit sig någon vård om densamma. I öfrigt trodde ombudet sig veta, att pigan Persdotter gemensamt med förromnämnde Ljungdahl pantsatt dragkistan, och fortfor ombudet, jemväl på sådan grund, att bestrid käromålet.

Då något vidare nu icke anfördes, utan Parterne å ömse sidor öfverlemnade saken till Domstolens afgörande, så underrättades de, att Dom skulle meddelas Måndagen d. 25 i denne månad kl. 12 på dagen, ehvad de då infinna sig eller icke. Afträdde.

Den 25 October.

Närvarande som ofvan.

S.D. Sedan vid upprop emellan Pigan Pehrsdotter, å ena, och Tracteuren Hagström å andra sidan käranden personligen och för svaranden dess förut hafde Ombud, Commissionären Tillgren sig infunnit afkunnade så den följande

Dom

Som Tracteuren Hagström medgifvit at pigan Pehrsdotter, då hon nästlidne vår från sin hos honom innehafde tjenst afflyttat, fått med hans vetskap och samtycke qvarlemna en henne tillhörig dragkista samt Hagström således jemlit 12 Cap. 2 § Handelsbalken varit pligtig att berörde i hans förvar lemnade persedel vårda och disponera tils Pehrsdotter vid avfordran återställa, äfven utan att han uttryckligen till sådan vårdnad sig förbundit, altså och då Hagström sådant oagtadt låtit dragkistan af dertil obehörig person borrtföras, och densamma genom sådan hans [svårtytt ord, möjligen ”vangörande”] för Pehrsdotter förkommit, ålägges Hagström att till Pehrsdotter utbetala dragkistans af henne uppgifne och af Hagström icke bestridde värde 16 Rd Rgs; men som, emot Hagströms bestridande, icke styrkt är, om några, och i sådant fall hvilka persedlar funnits i dragkistan, då densamma hos honom qvarlemnades, kan någon ersättningsskyldighet utöfver hvad här ofvan stadgadt är, Hagström icke ålägges. Dok kännes han skyldig at med 3 R: 16 b. Pehrsdotters rättegångskostnad ersätta. Afträdde.

Traktör Hagströms bostad vid dåvarande Dödgrävaregränd 21 låg vid fastigheten Väderqvarnen 10. Där ligger David Bagares gata 23 idag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad