Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Pigan Gihlström stämmer fd husbonde som vägrar ge tillbaka hennes kläder - rättsfall 1842

Sommaren 1842 vill paret Falkman på Bollhusgränd 1 avskeda pigan Anna Catharina Gihlström. De gör upp om ersättning för resten av hennes kontrakterade tid och Gihlström lämnar efter överenskommelsen makarnas hem. Men när Gihlström återvänder för att hämta sina ägodelar vägrar paret Falkman lämna ut dem, trots att hon återkommer med vittnen. Därför skriver Gihlström en stämningsansökan:

Till Stockholms Högtärade Kämnärsrätt

Sedan jag med troget Redbart tjent hos Destilatorn C. Falkmans, boendes uti Bollhusgränd No 1 sedan den 1sta sistlidne februari till dän 11te innevarande Juliï då iag utan att veta ordsaken Blef Skiljd ifrån tjensten med ömsesidigt medgifvande och upp[gjord] Liqvid, samt Bety, iag begaf mig därifrån män ville och så ha mina Kläder därstädes afhämtade, hvilket nekades mig hvarförutan iag Blef kallad tjyfkona flera gånger, och illa behandlad, ytterligare har iag idag d. 22dra Juliï uti vittnens närvaro åter frågat Falkman och Frun om iag Kunde få mina Klädes Persedlar som ligger förvarade uti en korg, män svaret utaf Falkman ganska vådligt med. neij det får det tjyfludret icke, Hvilket han upprepade tvänne gånger, iag är utaf denna misshandling och ågångna förhållande nödsakad att hos Rätten ödmjukast anhålla om Laga Kallelse och Stämning på såväl Falkman som och däss hustru Falkman uti påstående det de måtte för slik beskyllning flera gånger för [svårtytt] till laga ansvar och bötefällas samt mannen Falkman inför Rätten jöra offentlig afbön äfven som åläggas lämna mig mina klädespersedlar och böta för sjelfpantning. Iöfrigt förbehålles fri och öppen talan samt vittnens hörande uti målet tillika ärsättning för mina omkostnader med minst 20 Tjugp RD Banco

Stockholm d 22dra Julii 1842
Anna Catharina Gillström
Piga

Bara en dryg vecka senare är fallet uppe i Kämnärsrättens tredje avdelning. Falkmans kommer dock inte personligen utan skickar ett ombud. Här är rättegångsprotokollet renskrivet:

Gihlström A.C / Falkman C o Sofia

1842 den 2 Augusti

Nde: Häradshöfdingen Schönmeyr
v. Notarierne Norbin och Rinman
 

S.D. Till denna dag hade Pigan Anna Catharina Gihlström utverkat sig stämning å Destillatorn C. Falkman och hans hustru Sofia Falkman i anledning af en derom ingifven, så lydande ansökning: ”Tit, Sedan jag etc”

Wid uprop af målet infunno sig parterne, käranden personligen men svarandene genom befullmägtigadt ombud, Johan Nyberg; hvarefter, sedan ofvan intagen stämningsansökning blifvit upläst, Pigan Gihlström förmälte, att hon,  som d 1 sistl. febr. kommit i makarne Falkmans tjenst och d. 11 derpå följde Juliï, efter ömsesidig öfverenskommelse, lemnat denna tjenst, härvid väl fått sin lön jemte orlofssedel, men, när hon, som då icke medtagit sina linne och klädespersedlar, sedermera återkommit för att dem afhämta, hade, jemte det hon af makarne Falkman blifvit kallad för ”tjufkona”, mannen Falkman vägrat henne att återta samma persedlar: samt att hon i följd häraf några dagar derefter eller fredagen den 22 sistl. Juli jemte vittnen återkommit till makarne Falkman och i deras närvaro åter fordrat sina omförmäldte saker, men äfven då nekats att återbekomma desamma samt blifvit af mannen oqvädad för ”tjufluder”.

Svaranden Ombudet medgaf, att makarne Falkman vägrat att återställa ifrågavarande saker, innan Pigan Gihlström gottgjort dem för hvad hon under sin tjenstetid förstört, samt att mannen Falkman kallat Gihlström för tjufkona och tjufluder; hvarjemte ombudet förklarade, att, derest Pigan Gihlström återkallade stämningen, makarne Falkman nu vore villige, att, när som så fordrades, till Gihlström återställa de af henne omtalade persedlar; och som Pigan Gihlström vid sådant förhållande återkallade sina i stämningen emot makarne Falkman gjorde påståenden; beslöt Rätten, som lät vid nämnde återkallelse bero det skulle målet utur Rättens diarier afföras. Afträdde.

In fidem
C. W. Norbin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad