Beräkningar av hjärnans vikt - brev från Gustaf Retzius till Carl Lindhagen 1902
Text
Författare: Gustaf Retzius. Stockholms stadsarkiv

Beräkningar av hjärnans vikt - brev från Gustaf Retzius till Carl Lindhagen 1902

Gustaf Retzius föddes 1842 och var läkare och professor. Han forskade bl.a. i anatomi och var också intresserad av antropologi och etnologi.

Tillsammans med sin pappa Anders Retzius utförde han bl.a. mätningar av skallars storlek, form och vikt. Utifrån mätningarna gjordes olika jämförelser, som bl.a. hade till syfte att visa skillnader mellan vad som ansågs som olika raser, och framhålla de nordeuropeiska folkens överlägsenhet.

Anders och Gustaf Retzius var centrala personer i den svenska rashygienens och rasbiologins historia. I början av 2015 uppmärksammades deras stora samling av kranier på Karolinska institutet. I flera artiklar i bl.a. Dagens Nyheter debatterades och fördömdes kraniesamlingen.

I brevet från Gustaf Retzius till Carl Lindhagen (politiker och riksdagsledamot) redogör Retzius i statistiska tabeller för hur mycket hjärnan väger i förhållande till en persons ålder och kön.

 Läs brevet här nedan:   

                                                                                        Stockholm 5/IV 02

 Bäste Broder!

Jag har nu sett efter det ställe i Nordisk familjebok angående hjärnans vigt, som du igår omnämnde. Tigerstedt, som skrifit artikeln, säger om denna vigts förhållande till åldern, att den (vigten) tilltager till det 30:de och 40:de året, ”derefter aftager den med åren alltmer”. Det är ju möjligt att han funnit någon sådan uppgift hos någon författare, men den stämmer icke med hvad som framgått ur de statistiska vigtberäkningarna.

De flesta som insamlat sådant statistiskt material hafva haft för små sifferföljder att röra sig med. Endast Boud (engelsman) Birchoff (Tysk), Wierndt [? red.] (Tysk) och jag (å svenska hjärnor), äfvensom helt nyligen tysken Marchand (hessiska hjärnor) hafva haft mera omfattande tabeller att röra sig med. Marchand, som är en mycket framstående patol.anatom, har vägt 1234 hjärnor och kommit till följ. slutsatser

Medelvigten hos nyfödda barnet är:

för manl. kön                      380 gram

”  kvinnl  ”                          353   ”

 hos 1 år gamla:

manl. 967

kvinl.893

Alltså har under första året per vecka ägt rum en ökning af 11,5 gram (för manl/och 10gr för kvinnl.) Sedan ökas vigten långsammare, från 5te året mycket långsamt.

Hjärnans vigt når sin definitiva storlek i 19-20 året      

Medelvigt

för svenska män    1409,7 gr (i 20-70 året)

för…  ”  kvinnor   1270   gr (enligt mina tabeller)

för hessiska män      1408 gr (20-70 året)

         ”        kvinnor 1252 gr (enligt Marchand)

Den senila förminskningen äger rum:

för män i 8de årtiondet

för kvinnor i 7de (och 8de) årtiondet

Men mycket stora individuella skillnader förekomma. Den senila minskningen utgör ända till 10 procent af totalvigten.

Något bestämt förhållande mellan kroppslängd och hjärnvigt kan ej påvisas, men hos män under medellängd är hjärnvigten något mindre än hos normalstora individer, likaså hos kvinnor under 145 cm. Den ringare hjärnvigten hos kvinnan är icke beroende af mindre kroppslängd, ty den är utan undantag mindre än hos män af lika storlek. Den sammanhänger väl med kvinnans gracilare kroppsbyggnad och kan möjl. bero af mindre tjocklek hos nervtrådarnas skidor, fastän detta icke låter direkt bevisa sig.

Jag kan såsom af ovanstående synes, icke besvara din gjorda fråga, om hjärnförminskningen äger rum redan efter 40 år, med ja. Såvitt jag af tabellsiffrorna kan se, börjar dock förminskningen något tidigare än Marchand angifva, näml. under 60-talet, fastän det sker långsamt och är mycket beroende af individuella förhållanden (syfilis, tuberkulos, alkoholism o.s.v.)

Ifall du önskar ytterligare upplysningar i saken, står jag gärna till disposition.

Vännen Gustaf Retzius

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad