Läs brevet i original
Text
Författare: Retzius Gustaf (1842-1919). Stockholms stadsarkiv

Olika ”ansigtstyper” i Dalarna – brev från Gustaf Retzius till P.K. Wahlström 1901

Gustaf Retzius (1842-1919) var tillsammans med sin far Anders Retzius centrala personer i den svenska rashygienens och rasbiologins historia. Gustaf Retzius var läkare och professor och forskade bl.a. i anatomi med kopplingar till antropologi och etnologi.

Gustaf och Anders Retzius utförde mätningar av kranier och gjorde jämförelser som bl.a. hade till syfte att visa skillnader mellan vad som ansågs vara olika raser, och framhålla de nordeuropeiska folkens överlägsenhet.

I början av 2015 uppmärksammades deras stora samling av skallar på Karolinska institutet. Många av kranierna hade stulits genom gravplundringar hos ursprungsbefolkningar på olika ställen i världen. I flera artiklar i bl.a. Dagens nyheter debatterades och fördömdes kraniesamlingen.

I Gustaf Retzius forskning förekom även undersökningar och jämförelser mellan människor i olika delar av Sverige. Brevet ovan är från Gustaf Retzius till bokförläggaren P.K. Wahlström. Här uttrycker Retzius oro för att hans kapitel om olika ”ansigtstyper” i Dalarna inte ska få tillräckligt med utrymme i en kommande bok. Boken som avses kan vara Anthropologia suecia (1902)                                      

Läs brevet i renskrift här:

Zolog. Stationen vid Kristineberg

Fiskebäckskil d. 25 Aug. 1901

Herr Kapten!

Först idag har jag mottagit kaptens brefkort af d. 16 d., hvilket från Stockholm returnerats hit till den zolog. stationen, där jag sedan månadens början vistats för utför. af vetenskapliga undersökningar. Jag stannar här till sönd. d. 1 sept och min adress blir därefter Stockholm (fr. 2 sept.). Jag har länge haft för afsigt att tillskrifva Herr Kapten för att erhålla några upplysningar. Så vidt jag rätt uppfattat saken, skulle min framställning (med bilder) ej få mera än 12 vanl. oktavsidor.

Det är för mig av vigt att få veta, om detta är förhållandet, ävensom huru mycket som kan komma att rymmas på en sådan sida (kolumnernas storlek och stilens storlek). Enär jag afreste från Stockholm, nedskref jag mitt kapitel och gjorde ett provisoriskt urval af fotogfrafier. Det befanns emellertid så godt som omöjligt att tränga ihop allt på 12 sidor. Det gäller nämlighen att gifva en på samma gång vetenskaplig och populär framställning af ett ganska svårt och invecklat antropologiskt spörsmål. För detta ändamål fodras det nödvändigt en inledning med angifvande af de vetenskapliga principerna för behandl. af ett sådant problem, en för den stora allmänheten så gott som okänd sak. Det ser mig ut som texten skulle kunna inrymmas på 12 sidor, men för en fråga som denna är det af stor vigt att kunna gifva ett antal illustr. bilder.

Som bekant finns det icke blott en ansigtstyp i Dalarna, utan en serie, och åtminstone ett antal af dem, af kvinnor såväl som män, borde här återgifvas. De kunna möjl. förminskas betydl. och således sammanträngas, fastän de naturl. Förlora åtskilligt därpå. Men 4-6 sidor bilder är det minsta som bör komma ifråga.

Jag stryker hellre en del af texten än af bilderna, om detta är nödvändigt. Om en utvidgning af utrymmet är möjl. vore det bra. Jag vill icke ha något arvode, betalar t.o.m. gärna en del bilder, som anses öfverskjuta hvad förläggarna vilja bekosta. Det skulle emellertid vara godt för mig att få veta, huru många och hur stort utrymme för den som afsetts.

Retzius skriver sedan att han gärna vill övervaka tryckningen och att han vill veta när manuskriptet ska vara färdigt. Han avslutar brevet med:

Det hade för mig varit af intresse att samspråka med Herr Kapten om Dalatyperna, men nu hinner jag icke besöka Dalarna under den närmaste tiden. Jag vore tacksam för svar på ofvan gjorda frågor, innan jag afslutar framställningen och sänder de bilder jag vill förmedla till återgifvande.

Med utmärkt högaktning

Gustaf Retzius

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad