Läs brevet
Text
Författare: Löfqvist, Carl Fredrik. Stockholms stadsarkiv

"Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena" - brev från fängslade Löfqvist till Johanna

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist. Det här är ett av dem. Renskrivet:

Jag – Se! Detta ordet skref jag just ner för at säga at, at jag såg Frun gå förbi i morgoms – och nu går hon just nära förbi mit fönster Kl. emot 3 – samma rörelse med näsduken emot högra ögat gjorde hon nu, hvad kan det väl betyda? Jag är helt ledsen! – jag menar at hon gjorde idag bittida när hon var ner emot myntet samma rörelse ock, med sin näsduk emot ansigtet. Uplysen mig!

Jag väntar i nästa smörgås svar på min vigtigaste fråga: Jag lofvar på min själs salighet at omtala uprigtigt min sak. Så mycket säger jag ute förhand, at jag icke har at befara någon annan utgång uti min sak än den jag sjelf önskar! – Hvad gör du osynliga Jeanna? – Icke för det, at jag ej fåt se dig sedan du så våt gick mig förbi; men derför at mit bud i går aftons ej fant dig hemma och kom tomhändt tillbaka, utan at engång medbringa tomma flaskorna. Mat fattades mig icke, men ingenting at dricka

Idag bittida hade mit bud ej heller sett dig, utan din fru – papperet emottog jag med nöije: mina saker visiteras icke mer – men intet svar på min fråga – O! – bästa söta Jeanna! Sköt dina nöijen; men glöm ej din vän. Svara på min begäran och gör som jag bett dig om – tag et helt ark rent papper, veckla däruti smörgåsar men så försigtigt at det ej blir smort, litet smör och [svårtytt] på brödet så går det an – jag kan åter göra et skrynklat papper rakt; men när det har veck: icke så; och dessutom behöfver jag till et vist behof mycket angeläget et helt ark – Just nu går Hr S. din Pappa förbi – hälsa hedersmannen!! – huru skall jag vedergälla så mycket, ädelt deltagande! – ännu en gång hälsar han mig ner från Planen!! – Jeanna Jeanna – tacka för mig! – Jag skulle med nöje mista två finger på min vänstra hand, om jag kunde få tala vid dig allena nu snart en fjerndels timma. Jag skulle därmed uträtta mer än med tio skrifvelser. – mycket har jag at säga dig – och ehuru det ej äro några hemligheter eller det allra minsta som rörer min närvarande belägenhet uti fängelset – så rörer det dock mina angelägnaste och nödvändigaste behofver som fängslad menniska.

Glöm ej at [svårtytt] min Systerson at jag får ännu 3ne Nattkappor, 5 Kragar – 2 halsdukar – med et ord alt mina halfstöflar, tåfflor, Kläder etc och spara icke mödan min söta Jeanna –

Säg mig äfven hvarföre du ej gör din räkning färdig till den 2dr May – därmed måste ej sölas. Från den 2dr May – huru mycket är jag skyldig, detta måste jag nödvändigt veta – tvätten kan du sätta med up på Öfverståthållar Räkningen, men skynda därmed –

Låt mig snart få se dig, annars misströstar jag! –

Imorgon bittida kl. 8 sänder jag efter en smörgås – men hvilken smörgås – det kan du väl begripa? Jag talar aldrig mera därom om det då ännu är förgäves! –

Söta Jeanna – hälsa din Fru och din vördade Far: säg om jag på något vis generar at jag må få veta det. – lämna min systerson inneliggande. Och glöm du aldrig at det är uti lifvet, i lefvande lifvet och icke döden som jag tänker at återse och omfamna dig.

Din vän Carl L.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad