Text
Författare: Wogram, J. F. D.. Stockholms stadsarkiv

J. F. D. Wogram anger sin morbror Carl Fredrik Löfqvist för högförräderi - brev 1820

I Stadsarkivet finns en arkivlåda från Äldre poliskammaren med "handlingar angående stämplingar mot Karl XIV Johan". Däruti finns en samling dokument från 1819-20 om den 45-årige lantmätaren Carl Fredrik Löfqvist, 45 år. 

I det här odaterade brevet, oklart om det är riktat till polismakten eller kungen, vittnar en J. F. D. Wogram om att Carl Fredrik Löfqvist är ”ett hemligt sändebud från den Gustavianska familjen”. Löfqvist skulle således intrigera för att störta Karl XIV Johan och arbeta för att återsätta den avsatte Gustav IV Adolf på tronen. Wogram utger sig för att systerson till Löfqvists, enligt Wogram, övergivna tyska hustru.

Wograms brev är skrivet på tyska, men bland handlingarna finns polisens översättning av brevet, här renskrivet: 

”Öfversättning:

P.P.

Obekant med Svenska Språket, har jag ingen annan utväg, än att på tyska göra min högtidliga förklaring.

Såsom sjöman anländ til Stockholm, hade jag den olyckan, at på ett Svenskt Skepp bryta af mig benet, hvarför jag jemväl återvann min hälsa och afbidar nu tillfälle, at till Tyskland återvända.

Under mitt vistande i Stockholm har jag i november månad sistlidne år från mina föräldrar i Hamburg bekommit bref med underrättelse, at min moderbroder, Kongl. Svenska f.d. Ingenieuren C. L. Löfqvist egenvilligt öfvergifvit sin hustru, min modersyster, och öfver Köpenhamn afrest til Sverige.

Från Engelholm erhöll jag bref af honom, hvilket bref jag ännu innehar, och sjelf kom han oförmodadt hit til Stockholm den 1 februari – Sedermera har jag besökt honom hos hans moder, beledsagat henne til grafven och af henne njutit flera välgjerningar – men min egen frugtan och hans intriguer hafva upskrämt mig; Han är ett hemligt sändebud från Gustavianska familjen.

Efter hvad jag kunnat förstå, har han updrag af f.d. Konungen och från Prins Gustaf i St Petersburg – Han har för mig uptäckt, at han redan i Skåne ibland Cederströmska Husarerna vunnit alla Underofficerarne på sin sida, näml.
en Waktmästare Walde
en Qvartermästare Römmelmann
Dito Palm
Dito Martinelli

At han här redan uti Casernen vid Fredrikshof, uträttat något – Gud vet hvad! – enligt hans utsago har han i Hamburg en Agent vid namn Kuhn – i Petersburg en anna vid namn Braun och en benämnd Bern Puzdla [trolig stavning], hvilka från honom erhålla underrättelser och tilsända honom penningar –

Han är listig och elak – Han har en flicka, vid namn Maria Kjellström, som bor på Södermalm vid Tullportsgatan i Westerstråles hus, 3 [troligen] trappor up, hvarest han undangömt alla sina papper och hvilken är en fräck Kåna och troligen nekar til allt – Han har [svårtytt ord] hemvist – men jag tror mig kunna, med tillhjelp af wakt, upsöka honom.

Han kommer alla aftnar kl. 5. på Norrbro och kan där blifva fasttagen – Han var den 10. Februari så dristig at han upgick uti hans Majt Konung Carl Johans rum, hvaremedtid jag måste utanför vänta på honom. Han hade denna, gång talat med Herr Baron Oxenstierna, men blef af honom bortvist – Hvad han med detta besök haft för afsigt, derom äger jag ingen kännedom – nog at – ett Högförräderi är hans syften. Och om jag icke vet något vidare så har jag dock för min egen säkerhet icke kunnat undvika, att uptäcka sådant.

Olycklig och stadd på en främmande ort, så vill jag likväl freda mitt samvete – Fastän han är min Oncle, som ned vill störta sitt fädernes land i olycka, och hvilken jag borde visa vördnad – men i denna sakens ställning, känner jag ingen vänskap.

Min sista tanke skall vara: huru jag må kunna vara behjelplig at i dag kl. 5. på aftonen kunna arrestera honom.

Jag beder underdånigt om svar och hemlig audience –

Allerödmjukast
J.F.D. Wogram”

Längst ned på Wograms brev har antagligen polisen antecknat: ”Bor på Artillerigatan hh. No 6 hos Skomak. Åström”. Det vill säga någonstans inom den yta kvarteret Havssvalget täcker 2011.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad