Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Mitt öde är underligt" - brev från fängslade Carl Fredrik Löfqvist till systersonen Adolf

Carl Fredrik Löfqvist fängslades 1820, misstänkt för stämplingar mot kung Karl XIV Johan. Pigan Johanna Segerström kom med mat till honom i cellen. När hon lämnade maten fick hon ofta brev från Löfqvist, oftast till henne själv. Det här är dock riktat till Löfqvists systerson Adolf och är av allt att döma oavslutat, eller så har en del av brevet försvunnit. Brevet renskrivet:

”Mitt öde er underligt. Gud vet huru det lere aflöpa, Konungen er emot mig mycket grym dett förskräckligaste er att man redan har anmelt det för polisen, at jag uti mitt 14 år har begåt ett fell då jag var i civil tienst vid armeens flotta då jag som gåsse begick detta felsteg detta visste blott jag och min syster och Lotta Kilström, efter jag ej sjelf har förrådit det så måste Mari heller min syster hafva giort det är det intet förskreckeli jag ber dig Adolph att du skrifver några or och ger dem åt Johanna huru våra saker imellan oss båda står gif åt Johanna mina half stöflar mina gråa böxor västar halsdukar kragar strumpor och alt och lett hemta mina fransk böcker hos [svårtytt namn] och lett mig och så få veta om mina färger ero vel förvarade jag vile så gerna hafva någodt till besta men Mari hon har förrådit mig så er det naturligt men har din Mor gjort det så är det oförlåtlig jag har inge penningar och får och så intet

Skulle Elfström kunna sälja bort guldet af min ring och gif det sedan åt Johanna så gifer”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad