Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

I den här rapporten ges ett exempel på hur polisen hanterade människor som betraktades som sinnessjuka under slutet av 1800-talet. Polisrapporten renskriven:

”Rapport. Torsdagen den 5 maj 1892 ang. Sinnessjuka Ogifta Anna Teresia Rönnbäck 

Onsdagen den 4 dennes kl. 5.10 e.m. inkom å Stationen konstapeln N: 293 Gustaf Wilhelm Andersson medförande Ogifta Anna Teresia Rönnbäck under förmälan att han kort förut vid Östra Slussbron omhändertagit bemälda Rönnbäck för det hon derstädes gjort försök att kasta sig i sjön.

Vid omhändertagandet öfverföll och med ena handen tilldelade hon konstapeln ett kraftigt slag å hufvudet och spottade honom i ansigtet hvarför konstapeln måste för att undvika folksamling, genast i åkdon transportera henne till polisstationen.

Inkommen å Stationen lemnade qvinnan på till henne ställda frågor att hon vore Anna Teresia Rönnbäck och varit boende å Spånga Fattighus, men lemnade i öfrigt så orediga och irriterande svar, att anledning fanns förmoda det hon var sinnessjuk, en förmodan som enligt af tillkallade Medicine doktor Karl Barthelsson utfärdat intyg visade sig vara sann; och förklarade doktor Barthelsson Rönnbäcks intagande å vårdanstalt såsom varande oundgängligt.

Vid senast gjort försök att få qvinnan intagen å Asylet för sinnessjuka vid Jakobsberg svarades af derstädes anställd betjening att ingen person der kunde blifva intagen med mindre än att föreståndaren för asylet Medicine doktor Ivar Andersson dertill gifvit sitt bifall. Som läkaren ifråga dock ej fanns att träffa vare sig vid asylet eller å hans hem, så gjordes försök, att få den sjuka, som fördes i åkdon, intagen å Maria Sjukasyl, men lemnades jemväl der det besked att hon ej heller der kunde mottagas, hvadan Rönnbäck i samma åkdon återfördes till Katarina polisstation och der qvarhölls tills idag kl. 7 f.m. då doktor Andersson, som träffades per telefon, förordnade om att hon finge intagas å Jakobsberg hvarför hon ånyo i åkdon affördes dit och blef till vård emottagen.

Det af doktor Barthelsson utfärdade intyget är lemnat å dårasylen vid Jakobsberg.

Stockholm som ofvan

[Svårtydd signatur]"  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad