Text
Författare: Andersson, Ivar. Stockholms stadsarkiv

Chefsläkare Anderssons brev om personalproblemen på Jakobsbergs dårsjukstuga 1890

Ivar Andersson var chefsläkare vid Jakobsbergs dårsjukstuga vid Hornstull. 1890 är han missnöjd med förhållandena på sjukstugan och skriver ett brev till sjuktstugeinspektören, pastor Sandberg. Brevet renskrivet:

”Hofpredikanten
Herr Pastor E. F. Sandberg.

Utledsen och trött vid allt kif, hat och ohörsamhet mellan personalen vid Jakobsberg, samt förargad öfver deras försummelser i tjensten och åsidosättande af gifna föreskrifter har jag slutligen kommit till den öfvertygelsen att en bättre ordning ej kan åvägabringas utan en grundlig förändring af det bestående. Tack vare doktor Linroths tillmötesgående hoppas jag vi skola kunna få en ny förestånderska till nästa år, och för att ej alla förändringar skola inträffas samtidigt har jag till den 1a oktober uppsagt de s.k. sköterskorna till afflyttning. I deras ställe har jag antagit de 2 personer, som äro innehafvare af närslutne betyg, som jag härmed har äran öfversända. Huru de skola komma att skicka sig och lämpa sig för denna befattning är naturligtvis omöjligt att förutsäga och skulle det visa sig olämpliga är det ju lätt att försöka med andra. Den ena åtminstone är ej alldeles främmande för sinnessjuke

Med utmärkt Högaktning
25/9-90 Ivar Andersson”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad