Öppna kuvertet och läs brevet
Text
Författare: Lundmark, A.. Stockholms stadsarkiv

Broderns brev angående betalningen för Pontus Lundmarks vård på Jakobsbergs dårsjuktuga 1888

Den 25 september 1888 skickar pastorsadjunkt A. Lundmark ett brev till "sysslomannen" vid Jakobsbergs dårsjukstuga. Det gäller betalningen för hans brors, skräddare Pontus Lundmarks vård på sjukstugan. Brevet renskrivet:

”Till
Herr Sysslomannen vid Jakobsbergs sjukhus i Stockholm.

Undertecknad, brefskrivaren, är broder till Pontus Lundmark, som den 28 sistliden juli intogs till vård på Jakobsbergs sjukhus i Stockholm.

Till vår fader J. E. Lundmark kom från ombudsmannen för Stockholms stads hälsovårdsnämnd ett bref, hvari önskades godtgörelse för Stockholms kommuns kostnader för Pontus och borgen för hans vård å hospital. På detta bref är svaradt, att Pontus, då han intogs i Jakobsberg hade 80 kr, hvilka predikanten å sjukhuset tillvaratagit, enär sysslomannen för tillfället var bortrest; att Pontus var bättre, så att ej den begärda borgen behöfdes; att räkning på omkostnaderna för Pontus godhetsfullt torde mig tillsändas; att Pontus skulle få de 80 kr oafkortade.

På detta bref har jag  ännu ej erhållit svar.

Nu ville jag fråga Herr Sysslomannen, om det icke läto sig göra att ställa det så, att de 80 kr finge innestå såsom borgen och Herr Syssloman benäget sände mig räkning på kostnaden för Pontus vård. Den 28 hafva 2 månader förflutit sedan han intogs på Jakobsberg. Kunde icke räkning utskrifvas för dessa båda månader, och jag få betala den? Då hade ju Pontus medel innestående till sin disposition, hvilken han uppbure, då han utskrifves.

Jag önskade, att min broder blefvo nöjaktigt försedd med penningar, då han utskrifves. Det är och derför jag önskade få anordnadt, så som nämnt är. Om han får veta att så ställes för honom, kan detta inverka fördelaktigt.
Benäget svar utbedes.

Högaktningsfullt
A. Lundmark
pastorsadjunkt
Saleby den 25 sept. 1888”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad