Tal av kyrkoherde som försvarar kvinnors rätt att rösta
Text

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

I föredraget ”Kvinnan i hemmet och samhället” argumenterar kyrkoherden i Gustav Vasa församling, H.E. Hallberg, för kvinnors rätt att rösta. Föredraget hölls vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte 19 juni 1909.

Kyrkoherden var av många skäl starkt övertygad om att kvinnor borde få rösträtt. Han vände sig framförallt mot att kvinnans plats endast skulle vara i hemmet, så som många motståndare till rösträtten hävdade.

Kvinnors arbetskraft behövs och är nödvändig även utanför hemmet, framhöll kyrkoherden. Därför bör kvinnorna också vara med när det gäller ”[…]ordnandet av samhällslivet, bestämmandet av dess lagar, fastställandet av utvecklingslinjer! Ty hon är ju en mänsklig personlighet likasåväl som mannen, en förnuftig varelse med behov […]

Men även de kvinnor som arbetade endast hemma skulle ha rösträtt, menade kyrkoherden, eftersom det inte fanns någon  motsättning eller skarp gräns mellan hem och samhälle. Som exempel på områden där kvinnors medbestämmande skulle göra hela samhället bättre lyfte han fram skola, prostitution, värnpliktstjänstgöring och nykterhet.

”Och nykterhetslagstiftningen! Finnes det någon, som åtminstone i vissa avseenden, har en djupare och mera på erfarenhet grundad uppfattning av, huru med den saken bör ställas, än hustrun till en supig man?

Skriften gavs ut av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som bildades 1903. Efter en lång och intensiv kamp beslutade riksdagen 1919 att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ann-Margret Holmgren
Tema

Ann-Margret Holmgren

Ann-Margret Holmgren var något av rösträttsrörelsens "grand old lady". Hon var med och grundade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902, efter att hon blivit änka.

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909