Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Piga i rätten anklagad för våld och uppstudsighet mot sin matmoder

Den 23 mars 1838 uppstår ett rejält bråk mellan pigan Lovisa Charlotta Thunström och hennes husmoder Maria Catharina Engelberth på Rentstiernas gränd 39 på Södermalm. Engelberth går till polisen och dagen därpå har några konstaplar författat följande rapport:

Rapport af d. 24 mars 1838.

Tullvaktmästare Hustrun Maria Catharina Engelberth boende i Huset n:o 39 vid Renstjernas gränd å Södermalm, anmälte för undertecknade förliden gårdag, att hennes Piga Charlotta Thunström, som korrt förut mot sin matmoder varit stursk och näsvis, samt tillika tilldelat henne flera slag, hvaraf blånad uppkommit, sedermera olofligen begifvit sig ur tjensten, hvarföre hon af oss eftersöktesoch förliden gårdags morgon anträffades hos sin moder i Huset n:o 18 vid Nya Gatan, och blef i tjensten hemförd; men som Hustru Engelberth ej ville henne återtaga och tillika yrkade ansvar å sin Piga för det våld hon begått å sin matmoder, så blef hon till Stadshushäktet medtagen och i förvar insatt, för att i dag kl. 10 f.m. i Kgl. Polis Kammaren blifva uppförd, då till samma tid Hustru Engelberth är tillstädes.

Stockholm, som ofvan
P.O. Hultberg   M. Andersson   M;Pettersson

Thunström kallas in till förhör i Poliskammaren där man författar den här remissen till Södra Förstadens kämnärsrätt:

I anledning af bifogade rapport har förhör varit denna dag uti Kongl. Poliskammaren anstäldt, dervid tilltalade Pigan Charlotta Thunström väl medgifvit, att hon olofligen afvikit sin hos hustru Maria Catharina Engelberth innehafvande tjenst olofligen afvikit, hvaremot Thunström väl i början nekat att hafva å bemälda sin matmoder sig våldfört, men omsider, efter flera omsvep, erkänt att hon vid åtalade tillfället tilldelat hustru Engelbert en knuff; så att hon tappat en i handen hafvande yxa.

Målseganden, hustru Engelberth har förmält, att hon, uppbragt öfver Thunströms vid flera serskilda tillfällen emot matmodren visade uppstudsiga och vårdslösa uppförande, en gång gifvit henne skälig husaga; hvarjemte hustru Engelberth, uppå fråga, förklarat, det hon ville sin emot Thunström väckta ansvarstalan fullfölja.

Öfverståthållare Embetet har, efter hvad sålunda förekommit, beslutat öfverlämna detta mål, för vidare åtgärd, till Stockholms Södra Förstads Kämnärs Rätt, dit rapporten insändes; hvaremedlertid pigan Thunström förklarats skyldig att i häkte förblifva. Stockholm af Kongl. Poliskammaren den 24 mars 1838

Efter befallning
Efr. Liervogel

Den 5 april börjar rättegången i Södra Förstadens Kämnärsrätt. Så här lyder protokollet:

1838 den 5 April

Närvarande:
T.f. Ordförande Prim. Kämn. Herr Häradshöfdingen Schönmeyr
Notarien Herr Auditeuren Wahlberg
Notarien Uppling

S.D. Genom Remiss, som den 30de nästlidne Mars hit ankommit hade Öfverståthållare Embetet för polis ärenden öfverlämnat till denne Rätt att vidare fortsätta en vid högbemälte Embete börjad ransakning, angående Pigan Lovisa Charlotta Thunström häcktad och anklagad dels för olofligt afvikande från sin hos Sjö Tulls Vacktmästaren Demetrius Engelberts hustru Maria Catharina Wiberg, boende i Huset No 39 vid Renstjernas gränd här å Malmen, innehafde tjenst, dels ock för det hon skall emot bemälte sin matmoder uppfört sig sturskt och vanvördigt samt jemväl å henne burit våldsam hand; Och var af sådan anledning till denna för berörde måls handläggning utsatta dag kallelse utfärdad å Hustru Engelbert, hvilken ock nu vid målets företagande sig instäldt.

Pigan Thunström, från häcktet upphämtad, hördes först öfver sin ålder och sina lefnadsöden, i afseende hvarå hon uppgaf: att hon är född d. 11 Januari 1817 å Barnbördshuset här i Staden: att hon vistats hemma hos sina föräldrar, Skomakaregesällen Carl Johan Thunström och hans Hustru Christina Catharina Thunström, till 10 års ålder, då hon kommit till Svarfvaren Trofält [osäker namntydning] och hos honom vistats i 3ne år, hvarefter hon tjenat hos Quartersmannen Lundberg 1 år och sedermera, dels vistats hemma hos sina föräldrar, och dels under en kortare tid innehaft tjenst hos en Enka vid namn Tremmelin, till dess hon för 5 år sedan kommit i tjenst hos Hustru Engelbert, der hon alt sedan förblifvit; uppgifvande Thunström att hon för 3ne år sedan första gången begått Herrens Hel. Nattvard i St Catharina Kyrka här i Staden och försäkrade det hon aldrig tillförne varit för brott tilltalad.

Hustru Engelbert hördes härefter och berättade: att anklagade Pigan Thunström Onsdagen den 21 mars innevarande år, då hon för någon försummelse i tjensten erhållit förebråelser af Hustru Engelbert, utfarit emot henne i svordomar och oqvädinsord samt bland annat benämnt henne för as och djefvul, hvarefter hon bortgått, men återkommit efter vid pass en timmes förlopp, då Hustru Engelbert såsom husaga för hennes otillbörliga uppförande gifvit henne en kindpust, hvaraf Thunström blifvit så uppbragd att hon först sparkat matmodern och derefter tilldelat denna flera slag dels i ansigtet och dels å andra ställen af kroppen, hvilkas antal Hustru Engelbert sade sig kunna med säkerhet uppgifva till minst 8:

Att sedan Hustru Engelbert härefter, för att undgå ytterligare misshandling begifvit sig in i rummet och tillreglat dörren, hade hon likväl kort derpå i anseende till Thunströms under flerfaldige svordomar och oqvädinsord yttrade hotelse att slå in dörren, åter måst öppna för henne, dervid Thunström häftigt inrasat i rummet och med en i handen  hafd trädklubba hotat att slå Hustru Engelbert i hufvudet, hvadan denna måst till sitt försvar tillgripa en i rummet till hands varande yxa; att Thunström, sedan hon härefter bortlagt klubban, fortfarit att missfirma Hustru Engelbert samt kallat henne för markatta, Apa, och Vacktmästare hora, hvarefter hon klätt sig och borrtgått, men efter 2ne timmars förlopp återkommit jemte sin syster, med hvars tillhjelp hon borrtburit sin kista, deruti hon hade sina klädespersedlar förvarade, och sådant icke allenast utan matmoderns tillstånd, utan jemväl emot dennes flera gånger upprepade förbud och varningar; samt at Thunström 2ne dagar derefter, eller Fredagen den 23 i ofvanberörde månad åter instält sig hos Hustru Engelbert samt oqvädat henne, hvilket synts vara enda afsigten med hennes besök, emedan Thuntröm genast derefter borrtgått under yttrande att hon icke vidare ämnade sig i tjensten inställa, hvilket föranledt Hustru Engelbert att anmäla förhållandet för Polis Betjeningen, ej emedan hon önskade längre i tjensten behålla Thunström, utan på det denna måtte varda för sitt uppförande till laga näpste befordrad; uppgifvande Hustru Engelbert på Domstolens, att Pigan Thunström varit stadd sednaste gången på ett halft år, eller från den 24 October nästl.år till den 24 uti denna månad, mot erhållen städsel för denna tid [svårtydda belopp s.3 första stycket]

Pigan Thunström nekade anständigt att hon någonsin, slagit eller oqvädat matmodern, utan hade vid det af denna uppgifna tillfället, då hon utan ringaste anledning och utan att vara af Thunström i någon måtto förfördelad, i vred sinnesförfattning höjt en yxa emot Thunströms hufvud, Thunström för att undvika det efter utseende tillämnade hugget med händerne fattat matmodern om armarne, dervid denne, som tagit några steg tillbaka omkullfallit öfver några [2 svårtydda ord] på golfvet liggande sängkläder; och yttrade Thunström derför utan att hon icke olofligen afvikit utur tjensten, utan att hon blifvit vid förr omnämnde tillfäller af matmodren förståndigad, att genast lemna densamma, samt att matmodren då Thunström i anledning af detta förståndigande på en kort stund besökt sin syster, låtit under tiden ut ur rummet utkasta Thunströms kista, hvilken Thunström derefter med sin systers biträde hemburit till sin moder, medgifvande dock Thunström rigtigheten av matmodens uppgift i afseende å tiden, hvarunder Thunström enligt aftal skolat i tjensten qvarstannat samt beloppet af den lön som blifvit henne derföre betingad; men förmälte det hon icke för sednaste halfva året bekommit någon städsel, utan hade sådan allenast en gång vid hennes första antagande i tjensten blifvit henne gifven.

Hustru Engelbert medgaf sistberörde uppgift men bestridde till alla delar sanningen af hvad Thunström i övrigt förmält, under försäkran att vid det ifrågakomne tillfället så tillgått som Engelbert uppgifvit, hvarom hon på tillfrågan af Domstolen likväl sade sig icke ega någon bevisning att tillgå, men uppgaf deremot att Thunström, som ej blott vid detta, utan jemväl vid flere andra tillfällen på enahanda sätt emot matmodren sig förgått, skulle kunna, i händelse af hennes nekande, med vittnen öfvertygas att hafva dels en Söndag under loppet af sistlidne års vinter, då matmodren yttrat något till henne tillsagt denna att, som andra lydt, tiga och hålla munnen på sig, dervid Thunström jemväl fattat uti en yxa och dermed hotat matmodren, dels ock att Thunström, efter att emot matmodrens förbud hafva en Söndag eftermiddag vid midsommar nästlidne år borrtgått för att bevista ett dansnöje derifrån hon icke förr än påföljde morgon hemkommit, då hon af matmodren erhållit föreställningar härföre, flere gånger skuffat denna och fält en mängd oqvädinsord emot henne; åberopande Kapten Engelbert till vittnen härom en Skomakare Gesäll vid namn Eklund och dennes broder Snickare Lärlingen Eklund, af hvilka den förre vid bägge desse tillfällen och den sednare vid det förstomförmäldte varit tillstädes; med anledning hvaraf och då Pigan Thunström äfven bestridde sanningen af desse angifvelser, Rätten beslöt att uppskjuta vidare handläggningen af målet till Thorsdagen den 12 i denna månad kl.10 f.m. till hvilken tid, då Hustru Engelbert borde hit återkomma, de af henne uppgifne vittnen skulle kallas att sig infinna.

Afträdde – Affördes.

Den 12 April

Närvarande, som ofvan.

S. D. Då nu åter handläggning företogs det ifrån den 5e denna månad upskjutna ransakningsmål, angående Pigan Thunström, blef denna från häcktet inställd i närvaro af målseganden hustru Engelbert samt Polis Uppsyningsmannen Andersson, hvarförutan jemväl Skomakare Gesällen Carl Adolf Eklund och Snickare Lärlingen Johan Axel Eklund sig infunno;och fingo de bägge sistnämnde, jemte Andersson, ojäfvade och ojävfvige befunne, aflägga vitnesed, för missbruk hvaraf varnade, de hvar för sig hörde berättade:

Andersson: Att vid det tillfälle då han affört Pigan Thunström till häcktet, hon erkänt det hon skuffat omkull matmodern, emedan denna velat slår henne.

Skomakare Gesällen Eklund berättade, att han vid ett tillfälle sistl. sommar sett pigan Thunström, då hon af matmodern bekommit en örfil för det hon föregående natten utan matmodrens tillstånd bevistat ett dansnöje ett slag med handen igen, hvarförutan de ömsesidigt oqvädat hvarandra. Wid detta tillfälle hade ingen mer än Eklund varit närvarande, men en eftermiddag sistlidne höst, då vitnet och dess Broder Snickare lärlingen Eklund bägge varit på besök hos Pigan Thunström hade witnet hört denna sistnämnda, i anledning af förebråelser, dem hon af matmodern erhållit,benämna denna ”luder och Waktmästare-hora”.

Lärlingen Eklund: att han vid sitt sist omvitnade tillfälle hört pigan Thunström, för det hon blifvit af matmodren vägrad tillstånd att gå borrt, i matmodrens närvaro, benämna henne ”luder och vaktmästare hora”.

Hustru Engelbert, som fortfor att bestrida det hon gifvit Pigan Thunström tillstånd, att lemna tjensten, yrkade ansvar å henne för afvikandet, äfvensom för det uppförande, hvilket i öfrigt låg henne till last, samt upgaf på tillfrågan, att Pigan af lönen för senaste halfva året upburit fem RdRgs, hvilket sistnämnde förhållande af Thunström medgafs.

Sedan vederbörande fått till förmaket afträda tog Rätten målet i öfvervägande, samt afunnade för dem, åter inkallade, följande

Utslag:

Alldenstund Pigan Lovisa Charlotta Thunström, är, emot sitt nekande, genom tvenne sammanstämmande vitnens intygande förvunnen, att hafva mot sin matmoder satt sig upp med vanvördige ord, dömes hon jämlikt 15 Cap. 4 § i missgärnings Balken, att denna sin förseelse med 14 dagars fängelse försona samt inför Rätta göra matmodren offentlig afbön, och som hon derjämte är förvunnen att hafva olofligen från tjensten afflyttat, dömes hon att böta hälften af den från halfåret betingade lönen med 4 Rd Banco, eller i brist deraf undergå 8 dygns fängelse; hvarförutan hon kännes skyldig att till matmodren återgifva de fem Rd Rgs, hon af denna redan upburit.

In fidem
Joh.R.Uppling

På Renstiernas gränd (blivande Renstiernas gata) nr 39 låg fastigheten Barnängen Mindre 3.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad