Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

Överståthållaren i Stockholm, Carl Mörner, påminner om att utlänningar - "af hwad stånd och wilkor" - ska registreras då de anländer till staden. Samma sak gäller för resande från övriga Sverige som söker sig till staden. Ansvariga för registreringen är de husägare som "herbergera In eller Utländske personer".

Carl Mörner kungörelse hade flera tidigare förlagor; här kan du se ett exempel ifrån 1600-talet. I renskrivet format följer kungörelsen nedan:

"Ehuru flere Författningar påbjuda hwad de af Stadens Innewånare hafwa at iakttaga, som hos emottaga och hysa Främmande personer; Har jag likwäl af förekomne anledningar härmeddelst welat ytterligare erindra och antyda dem, som herbergera In- eller Utländske personer af hwad stånd och wilkor som hälst, at icke blott genast skrifteligen anmäla dem hos Öfwer-Ståthållare-Embetet, deräst sådant ej redan skedt, utan äfwen noga åtlyda de befallningar, som i afseende på hwarje sådan person gifwas; I följe häraf, och som ingen Utländning, får wid särskildt stadgadt äfwentyr, här qwarstadna utöfwer den tid han för afresan fått sig föreskrifwen, och Inhemske personer, ware sig tjenstsökande eller i andre ärender hit anlände, äfwen böra ställa sig til noga efterrättelse hwad Öfwer-Ståthållare-Embetet angående dem förordnar, må ingen wid böter af Sex Riksdaler Trettiotwå Skillingar hysa någon utöfwer den tid, som blifwit honom bewiljad, för afresan, anskaffandet af tjenst, näringsfång eller andra ärenders uträttande . I sammanhang härmed och då ingen privat mans förswar för lösa och lediga personer är gällande, utan at det är åtföljt af werkelig tjenst mot kost och lön, hwilket hos Öfwer-Ståthållare-Embetet bör angifwas; Får ingen hysa sådane förswarshjon, ware sig män eller qwinnor utan Öfwer-Ståthållare-Embetets särskildte tilstånd wid bot Sex Riksdaler Tretttiotwå Skillingar och särskildt answar enligt Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse den 21 Martii 1811, i händelse sådane personer begå brott eller tredje man deraf lider förfång; Börandes äfwen härwid och wid lika answar iakttagas hwad i öfrigt om Resandes herbergerande är stadgadt, och at ingen må bo qwar längre än Öfwer-Ståthållare-Embetets tillåtelse lyder.

Hwar och en äger at anmäla förbrytelser emot denna Författning och odelat åtnjuta de fallande böterna; Men i synnerhet åliger Stadens Fiscaler, Öfwer-Gewaldiger, Gewaldiger och Upsyningsmän af öfwer efterlefnaden häraf hålla noga tillsyn. Stockholm den 23 October 1812.

CARL MÖRNER."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad