Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Överståthållaren och magistraten i Stockholm förnyar ett gammalt förbud som förbjuder drängar och lakejer ifrån att bära värjor i staden.

"Såsom klagomål deröfwer inkommit / at åtskillige Herrskapers Laqueyer och Drängar om Nattetid bära Wärjor och dermed på Krogar och Gator föröfwa allehanda öfwerdådigt owäsende samt öfwerfalla Brandwachten / besynnerligen på Kungsholmen; Alltså och emedan Kongl. Maj:ts nådigste Förordning af den 19. Octob. 1719. Förbiuder Laqueyer, Drängar och Gesäller at bära Wärjor; En wil Kongl. och Riks-Rådet Fältmarskalcken och Öfwerståthållaren Högwälborne Hr. Grefwe GUSTAF ADFAM TAUBE tillika med Magistraten hafwa alla Laqueyer och Drängar förmante / at ställa sig högbem:te Kongl. Föordning til underdåning efterlefnad / och icke hwarken Dag eller Natt bära några Wärjor / långt mindre der med öfwerfalla Brandwachten eller något annat owäsende föröfwa / wälwetandes den som häremot bryter eho han wara må / at han icke allenast straxt uti arrest skal blifwa inmant / utan för brått fritt efter Lag och Kongl. Förordningar med straff och böter skal blifwa ansedd. Stockholms-Rådhus den 12. Maji A:o. 1732. L.S."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad