Text

"Publication, Att Laqueyer och Drängar taga sig til wara för Wärjors bärande och Excessers föröfwande emot Förordningarne" 1732

Överståthållaren och magistraten i Stockholm förnyar ett gammalt förbud som förbjuder drängar och lakejer ifrån att bära värjor i staden.

"Såsom klagomål deröfwer inkommit / at åtskillige Herrskapers Laqueyer och Drängar om Nattetid bära Wärjor och dermed på Krogar och Gator föröfwa allehanda öfwerdådigt owäsende samt öfwerfalla Brandwachten / besynnerligen på Kungsholmen; Alltså och emedan Kongl. Maj:ts nådigste Förordning af den 19. Octob. 1719. Förbiuder Laqueyer, Drängar och Gesäller at bära Wärjor; En wil Kongl. och Riks-Rådet Fältmarskalcken och Öfwerståthållaren Högwälborne Hr. Grefwe GUSTAF ADFAM TAUBE tillika med Magistraten hafwa alla Laqueyer och Drängar förmante / at ställa sig högbem:te Kongl. Föordning til underdåning efterlefnad / och icke hwarken Dag eller Natt bära några Wärjor / långt mindre der med öfwerfalla Brandwachten eller något annat owäsende föröfwa / wälwetandes den som häremot bryter eho han wara må / at han icke allenast straxt uti arrest skal blifwa inmant / utan för brått fritt efter Lag och Kongl. Förordningar med straff och böter skal blifwa ansedd. Stockholms-Rådhus den 12. Maji A:o. 1732. L.S."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. Maj.s Placat och Förbudh angående allahanda Dueller, och Otwungne Slagsmål" 1662

"Kongl. Maj.s Placat och Förbudh angående allahanda Dueller, och Otwungne Slagsmål" 1662

"Kongl. Maj:ts Placat Och Förbud, Angående Hwarjehanda otilbörligt Spel och Dobbel på Källare och Caffee Hus, så wäl som hemma i husen" 1719

"Kongl. Maj:ts Placat Och Förbud, Angående Hwarjehanda otilbörligt Spel och Dobbel på Källare och Caffee Hus, så wäl som hemma i husen" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Kongl. maj:ts Förbud, At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater, enär de intet äro på Wacht och Commenderingar" 1719

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739