Text
Författare: Nya Elementarskolan. Stockholms stadsarkiv

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

I Nya Elementarskolan hade varje elev en anmärkningsbok som skulle tas med hem vid veckosluten för påskrift av förälder eller vårdnadshavare. I början av varje anmärkningsbok finns beskrivet vad som förväntades av föräldrar/vårdnadshavare och elever.

Föräldrar/vårdnadshavare förväntades vara engagerade i elevens skolgång och gärna besöka skolan samt se till att eleven bl.a. ”uppväxer i gudsfruktan och goda seder, under inflytelse av goda omdömen” och ”flitigt bevistar den allmänna gudstjänsten.”

I anmärkningsboken finns också beskrivet vilka regler som gällde på skolan och vad konsekvenserna blev för elever som inte följde reglerna. Nya Elementarskolan var en förhållandevis modern skola som inte använde aga i första hand, utan först efter att eleven varnats och flyttats ned till ”stryk-klass”.

”Kroppslig aga anses icke under vanliga förhållanden nödig till skoltuktens vidmakthållande, men är icke heller utesluten från användning, om en eller annan icke skulle genom mildare medel låta sig rätta. Gör någon lärjunge sig känd för fortfarande lättja eller vanartigt uppförande, så att för honom kroppslig aga varder nödig, förklaras han vara i belägenhet att för hvarje förnyad förseelse kunna få stryk. Detta kallas att nedflyttas i Stryk-klassen, hvarmed dock lika litet, som med skolans öfriga klasser förstås något särskilt rum.”

När eleven bättrat sig flyttades han upp från strykklassen igen, men detta skedde tidigast efter en vecka.

Skolaga var tillåtet ända till 1958.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad