Text

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

I Nya Elementarskolan hade varje elev en anmärkningsbok som skulle tas med hem vid veckosluten för påskrift av förälder eller vårdnadshavare. I början av varje anmärkningsbok finns beskrivet vad som förväntades av föräldrar/vårdnadshavare och elever.

Föräldrar/vårdnadshavare förväntades vara engagerade i elevens skolgång och gärna besöka skolan samt se till att eleven bl.a. ”uppväxer i gudsfruktan och goda seder, under inflytelse av goda omdömen” och ”flitigt bevistar den allmänna gudstjänsten.”

I anmärkningsboken finns också beskrivet vilka regler som gällde på skolan och vad konsekvenserna blev för elever som inte följde reglerna. Nya Elementarskolan var en förhållandevis modern skola som inte använde aga i första hand, utan först efter att eleven varnats och flyttats ned till ”stryk-klass”.

”Kroppslig aga anses icke under vanliga förhållanden nödig till skoltuktens vidmakthållande, men är icke heller utesluten från användning, om en eller annan icke skulle genom mildare medel låta sig rätta. Gör någon lärjunge sig känd för fortfarande lättja eller vanartigt uppförande, så att för honom kroppslig aga varder nödig, förklaras han vara i belägenhet att för hvarje förnyad förseelse kunna få stryk. Detta kallas att nedflyttas i Stryk-klassen, hvarmed dock lika litet, som med skolans öfriga klasser förstås något särskilt rum.”

När eleven bättrat sig flyttades han upp från strykklassen igen, men detta skedde tidigast efter en vecka.

Skolaga var tillåtet ända till 1958.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aga
Tema

Aga

Lär du dig bättre om du får lite stryk? Idag svarar vi nej på den frågan. Men fram till 1979 var det okej för föräldrar att uppfostra sina barn genom att slå dem. Aga var inte samm…

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Gå i skola eller arbeta - 1843

Gå i skola eller arbeta - 1843

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848